අපගේ සේවාවන්

අපි අද්විතීය ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම ඉදිරිපත් කරන අතර සාමාන්‍ය රක්ෂණ කර්මාන්තයේ සියලුම අංශ සඳහා ආරක්ෂාව සපයන්නෙමු.මිනිසුන් සහ සංවිධානය වඩාත් දැනුවත්ව, කාර්යක්ෂමව හා ලාභදායී කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නව තාක්‍ෂණය අප විසින් අනුගමනය කර ඇත.

අග්‍රහාර

මෙම වෛද්‍ය රක්ෂණයේ මූලික අරමුණ වනුයේ රාජ්‍ය සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සියළුම නිලධාරීන් සහ එම පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ ජීවන තත්වය නඟා සිටුවීමයි.

රථ වාහන

පොදු මාර්ගවල භාවිතා කරන සියලුම වර්ගයේ මෝටර් රථ සඳහා අවම වශයෙන් තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණ ආවරණයක් තිබිය යුතුය. ජාතික රක්ෂණ භාර .. වැඩිදුරටත්

සාමාන්‍ය

ගිනි, නාවික සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය අංශයේ රක්ෂණ අවශ්‍යතාවයන් උදෙසා සැකසී ඇත ...
වැඩිදුරටත්


SRCC & T

වැඩ වර්ජනය, කැරලි කෝලාහල, සිවිල් කලබල සහ ත්‍රස්තවාදීන් නිසා ඇතිවන අවදානම සඳහා අපි රක්ෂණ ආවරණයක් සපයන්නෙමු. .. වැඩිදුරටත්

ප්‍රතිරක්ෂණය

එකකට වැඩි රක්ෂණ සමාගම් අතර අවදානම බෙදා ගැනීම මෙම රක්ෂණයෙන් සිදුවෙයි.එමනිසා වෙනත් රක්ෂණ සමාගම් වල .. වැඩිදුරටත්

ක්ෂුද්‍ර

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාව ස්වාභාවික ස්වාභාවික විපත් වලට මුහුණ දී ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මිනිස් ජීවිත .. වැඩිදුරටත්