අප ගැන


2006 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සම්පූර්ණයෙන්ම රජය යටතේ පාලනය වන ආයතනයකි.  ඔබ වෙනුවෙන් අප අඩුම වාරිකයක් සඳහා වැඩිම ලබා දීමට කැප වී සිටින්නෙමු.

අප ආයතනය රක්ෂණ නව යුගයක් කරා ගෙන යමින් සියලුම සේවකයන් සඳහා රක්ෂණ ක්‍රමය හදුන්වා දී ඇත.  එමෙන්ම වර්ජන, කැරළි කෝලාහල, ජන කැලඹීම් හා හේතුවෙන් හට ගන්නා බලපෑම් සඳහාද අප SRCC & T අරමුදල ඔබව සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂණය කරනු ලැබේ.   එකම ආයතනය වන්නේ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල බව අප සාඩම්බරයෙන් නිවේදනය කර සිටින්නෙමු.   සියලුම රක්ෂණ ආයතන මගින් 30%ක වගකීමක් අංශය වෙත අනිවාර්ය ලෙස පවරා දීමට නීතියෙන් ගැසට් නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඔබගේ රක්ෂණ හිමිකම් නිසි වේලාවට ලබා දෙමින් හොඳ සේවාවක් ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් අප බැඳී සිටින්නෙමු.  අප නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් වඩාත් කාර්යක්ෂමව සහ ලාබදායී ලෙස ආයතනය මෙන්ම ජනතාව නඟා සිටුවීමට කටයුතු කර ඇත.   කෙටි කලකින් රෝහල් ගාස්තු පියවීම සඳහා අප ඔබ වෙනුවෙන්ම කාඩ්පතක් හඳුන්වා දී ඇත.   වර්තමානයේ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලෙහි ශාඛා අනුරාධපුර සහ හම්බන්තොට යන නගර වලටද කොට ඇත.

අප දැක්ම

<<<<<<<<" සියලුම පාර්ශවයන් හට රැකවරණය සපයන ආරක්ෂිත ජාලයක් ">>>>>>>>

අප පරමාර්ථය

සමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් හවුල් වීම මගින්:

 • සමාජයේ ඕනෑම කාණ්ඩයකට දැරීමට පහසු ඵලදායීත්වයෙන් පිරි, කාර්යක්ෂම සහ රක්ෂණ
 • වෙනස්වන මගින් දේශීය ආර්ථිකයෙහි හටගන්නා ඉහල අවදානම් නිරාකරණය කිරීමට සංසදයන් සහ සැලසීම.
 • වෙළඳපොලෙහි ඕනෑකම් පිරිමසමින් දේශීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට අතිරේක ධාරිතාවක් සලසා දීම.
 • සමාගම් සංකල්පය

  ජනතාවගේ ජීවන පැවැත්ම උසස් ලෙස නඟා සිටුවීම පිණිස ජාතික හා ආර්ථික කටයුතු විසින් 2006 වසරේ අංක 28 දරණ පනත මඟින් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ස්ථාපනය කරන ලදී.   මහජනතාව සහ සේවයේ නිලධාරීන් කාලයෙන් කාලයට මුහුණ පෑ ගැටලු, හදිසි අනතුරු, මරණ සහ දේපල හානි වලින් ආරක්ෂා වීම පිණිස රජය මගින් හඳුන්වාදුන් නැංවීම උදෙසා මෙය මණ්ඩලයක් ලෙස ස්ථාපනය කරන ලදී.


  වර්තමානයෙහි ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල විවිධ රක්ෂණ හඳුන්වා දී ඇත.   එනම් රක්ෂණය, රථ වාහන රක්ෂණය, SRCC & T අරමුදල සහ අංශයයි.   2009 සැප්තැම්බර් පළමුදා සිට ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල එහි සේවාවන් සියලුම පන්තිවල් පොදු ජනතාවගේ සැපයීමට රක්ෂණ සේවා සලසනු ලබයි.
  වැඩි විස්තර සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:  www.treasury.gov.lk

  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල පනත්

  වාර්ෂික වාර්තා

  2018 විගණනය නොකළ මුල්‍ය වාර්තාව බාගත කිරීම

  2017 විගණනය නොකළ මුල්‍ය වාර්තාව බාගත කිරීම