පරිපාලන 12/2005

2005 අය වැය යෝජනා මගින් සම්මත වූ සේවකයන් සඳහා වන නව රක්ෂණ


රක්ෂණ හිමිකම් අයැදුම්පත්

රෝහල් ගතවීම්,දරු උපත්,සැත්කම්, සැත්කම්, උපැස් යුගල්, හදිසි අනතුරු, පිළිකා සහ වෙනත් රෝගාබාධ සඳහා රක්ෂණ හිමිකම් අයැදුම්පත්.


රක්ෂණ හිමිකම් අයැදුම්පත බාගත කිරීම
පුද්ගල , හදිසි අනතුරු මරණ සහ ස්වාභාවික මරණ රක්ෂණාවරණය හදිසි අනතුරකින් හෝ ස්වභාවිකව මිය ගිය අයෙකු වෙනුවෙන් හිමිකම් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත

මිය ගිය අයෙකු වෙනුවෙන් හිමිකම් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත
බාගත කිරීම

රක්ෂණ ණය සුරැකුම්පත් ඉල්ලුම්කිරීමේ අයැදුම්පත:

ණය සුරැකුම්පත් ඉල්ලුම්කිරීමේ අයැදුම්පත
බාගත කිරීම

රෝහල් වල රෝහල්ගතවීම් වලදී හිමිකම් ගෙවනු ලබන්නේ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් පමණි.


රක්ෂණය (රන්/රිදී) :

ඉල්ලුම්කිරීමේ අයැදුම්පත
බාගත කිරීමහිමිකම් ඉල්ලුම්කිරීමේ අයැදුම්පත
බාගත කිරීම

රැකවරණ රක්ෂණ යෝජනා

හිමිකම් ඉල්ලුම්කිරීමේ අයැදුම්පත
බාගත කිරීම

රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සදහා:

හිමිකම් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයැදුම්පත
බාගත කිරීම

<<  නැවත පිටුවට