පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු මගින් අංක 5/1997 මගින් රක්ෂණ හදුන්වා දෙන ලදී. 2006 ජනවාරි පළමු වෙනි දින සිට බලපැවැත්වන පරිදි මෙම රක්ෂණ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල යටතේ පවතී.   මුල් දින වලදී ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය මගින් අධික ලෙස හිමිකම් ගෙවීම් අප ආයතනය වෙත පැවරුන නමුත් මේ වන විට හිඟ හිමිකම් ගෙවීම් අවසන් කරමින් රක්ෂණය සාමාන්‍ය ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

රක්ෂණ ක්‍රමයේ මූලික අරමුණ වනුයේ සහ පළාත් සේවයේ සියලුම නිලධාරීන් සහ එම පවුල් වල සාමාජිකයන්ගේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවීමයි.   එබැවින් අප වෙත ලැබෙන්නා වූ සියලුම හිමිකම් පෑම් හැකි ඉක්මණින් ගෙවීමට අප ආයතනය බැඳී සිටී.

අප ආයතනයේ ස්ථාපිත නව හිමිකම් ගෙවීම් පද්ධතිය නිසා ඔබගේ හිමිකම් කඩිනමින් ගෙවීමේ හැකියවක් ඇත.  සියලුම අදාළ ලියකියවිලි අඩුපාඩු රහිතව ඉදිරිපත් කල හැකිනම් ඔබගේ හිමිකම් අප දින කිහිපයක් ඇතුලත ගෙවන්නෙමු.

කවුරුන් සඳහාද:


ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මගින් සේවයේ නියුතු සෑම පුද්ගලයෙකු සහ ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නන් සඳහා රක්ෂණය සපයනු ලැබේ.  මෙමගින් සියලුම (රෝහල් ගතවීම්,දරු උපත්,සැත්කම්, හෘද සැත්කම්, උපැස් යුගල්, විවිධ ), හදිසි අනතුරු සහ මරණ සඳහා හිමිකම් ගෙවනු ලැබේ.

 • විවාහක සේවානියුක්තියන්- සාමාජිකයා, කලත්‍රයා සහ දරුවන් (දරුවන් අවිවාහක සහ වයස අවුරුදු 21ට අඩු අය විය යුතුය)
 • අවිවාහක සේවානියුක්තියන්- සාමාජිකයා, දෙමාපියන් (දෙමාපියන් වයස අවුරුදු 70ට අඩු අය විය යුතුය)

 •   මෙතැනින් බාගත කරන්න
 • පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු මගින් පලකළ අනුව හිමිකම් ගෙවනු ලැබේ.  අදාළ චක්‍රලේඛයන් බාගත කිරීමේ පිටුවට.
 • වැඩි විස්තර සඳහා පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:  www.pubad.gov.lk

 • රක්ෂණයේ ලැයිස්තුව පහතින්.

  ප්‍රතිලාභ වර්ගය උපරිම ගෙවීම
  (එක් සිද්ධියක් සදහා) රු.
  කාල සීමාව ගාස්තුව (per case)
  රු.
  සීමාව (එක් වර්ෂයක් සදහා)
  රු.
  Private hospital room charges
   30,000.00
   10 days
   3,000.00
   150,000.00
  Gov. Hospital Room Charges
   5,000.00
   10 Days
   500.00
   150,000.00
  Pvt Hospital Surgical &Medical Treatment
   50,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Consultation Fee
   20,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Medical Test
   20,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Cataract Operation
   20,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Paralysis Package
   100,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Heart Surgery Pkg bill for Family Member
   100,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Heart Surgery Detailed bill for Family Member
   100,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Cancer Insured Package
   120,000.00
   -
   -
   200,000.00
  Total Knee Replacement Set
   50,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Total Hip Replacement Set
   50,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Spinal Fusion Set
   50,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Bone Metal Stents Family
   50,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Gov. Hospital Childbirth *
   2,500.00
   5 Days
   500.00
   2,500.00
  Pvt Hospital Childbirth- Normal *
   10,000.00
   5 Days
   2,000.00
   10,000.00
  Pvt Hospital Childbirth- Cesarean *
   40,000.00
   -
   -
   40,000.00
  Spectacles **
   3,500.00
   -
   -
   3,500.00
  Permenent Total Disablement
   600,000.00
   -
   -
   600,000.00
  Permenent Partial Disablement
   300,000.00
   -
   -
   300,000.00
  Temprory Partial Disablement
   26,000.00
   52 wks
   500.00
   26,000.00
  Natural Death Insured
   150,000.00
   -
   -
   150,000.00
  Accidental Death Insured
   600,000.00
   -
   -
   600,000.00
  Kidney Insured Package
   200,000.00
   -
   -
   200,000.00
  Pvt. Hospital Bypass for Member
   500,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Bare Metal Stents- Member
   120,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Drug Eluting Stent- Member
   290,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Dilatation Catheter- Member
   36,000.00
   -
   -
   500,000.00
  PTCA Balloon- Member
   39,500.00
   -
   -
   500,000.00
  Guide Wire- Member
   12,500.00
   -
   -
   500,000.00
  Patent Ductus Arterious (PDA)
   145,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Atrial Spetal Defect (ASD)
   293,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Ventricular Spetal Defect (VSD)
   293,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Pace Maker (Singal)
   136,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Pace Maker (Dual)
   272,000.00
   -
   -
   500,000.00
  PFO Occluder
   293,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Implantable Cardiovetor Defibrillator (ICD)
   300,000.00
   -
   -
   500,000.00
  Radio Frequency Ablation (RF Ablation)
   225,000.00
   -
   -
   225,000.00

  *දරු උපතක් සදහා ජීවිත කාලයටම දෙවරක් (උපරිම).
  **ඇස්කණ්නාඩි සදහා හිමිකම් ලබා ගත හැක්කේ වසර තුනක ට වරක් පමණි.

  හිමිකම් ලබාගැනීම

  හිමිකම් ලබා ගැනීම පිලිබද අදාල විස්තර දැන ගැනීමට පහත ලින්ක් එක වෙත පිවිසෙන්න.
 • හදිසි අනතුරකදී සිදුවූ මරණයකදී
 • හදිසි අනතුරකදී
 • දරු
 • පිළිකා රෝග සදහා
 • සැත්කමක් සදහා නිකුත් කරනු ලබන වගකීම් සහතිකය ලබා ගැනීමට
 • සැත්කමකදී
 • මරණයකදී
 • වකුගඩු රෝග සදහා
 • ඇස් කන්ණාඩි

 • රක්ෂණය ( රන් හා රිදී )
 • පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු මගින් පලකළ අනුව හිමිකම් ගෙවනු ලැබේ.  අදාළ චක්‍රලේඛය බාගත කිරීමට
 •   මෙම රක්ෂණය සදහා ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත බාගත කිරීමට
 •   මෙම රක්ෂණය සදහා හිමිකම් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත බාගත කිරීමට

  • Benefits entitled to the members and dependent family members(for the family unit)
   Maximum claim value (SILVER)
   Benefits entitled to the members and dependent family members(for the family unit)
   Maximum claim value (GOLD)
   Hospitalization in a private hospital
   (Rs. 160,000 maximum for a single event)
   For room charges Rs.5000.00(per day)
   For medicine, operation theatre charges Rs. 60,000.00
   For Doctor's fees Rs.35,000.00
   For medical tests Rs.30,000.00
   250,000.00
   (per annum)
   Hospitalization in a private hospital
   (Rs. 200,000 maximum for a single event)
   For room charges Rs.8000.00(per day)
   For medicine, operation theatre charges Rs. 80,000.00
   For Doctor's fees Rs.50,000.00
   For medical tests Rs.40,000.00
   350,000.00
   ( per annum )
   For obtaining in-house treatment in a private Ayurvedic hospital subjective to above categories
   (private Ayurvedic hospital should be a registered entity under local subjective Ministry.)
   160,000.00
   ( per annum )
   For obtaining in-house treatment in a private Ayurvedic hospital subjective to above categories
   (private Ayurvedic hospital should be a registered entity under local subjective Ministry.)
   200,000.00
   (per annum )
   Hospitalization in a Government hospital
   For residing charges Rs.1000.00 (per day)
   For medicine Rs.60,000.00(only for the period hospitalized under specialist consultant's recommendation)
   For medical tests Rs.30,000.00(only for the period hospitalized under specialist consultant's recommendation)
   10,000.00
   (for maximum
   10 days)
   Hospitalization in a Government hospital
   For residing charges Rs.3000.00 (per day)
   For medicine Rs.80,000.00(only for the period hospitalized under specialist consultant's recommendation)
   For medical tests Rs.40,000.00(only for the period hospitalized under specialist consultant's recommendation)
   30,000.00
   (for maximum 10 days)
   Hospitalization in a government Ayurvedic hospital
   For residing charges Rs.1000.00 (per day)
   10,000.00
   (for maximum
   10 days)
   Hospitalization in a government Ayurvedic hospital
   For residing charges Rs.3000.00 (per day)
   30,000.00
   (for maximum 10 days)
   [Child births]
   Hospitalization in a private hospital
   Child birth with a cesarean surgery(only for the member/spouse)
   Natural child birth

   Hospitalization in a Government hospital
   Chid birth with a cesarean surgery ( 5 maximum days for a single hospitalization event)
   Natural child birth ( 5 maximum days for a single hospitalization event)
   Still-child birth & Miscarriage ( 5 maximum days for a single hospitalization event)


   60,000.00

   25,000.00


   1500.00
   (per day)
   1500.00
   (per day)
   1500.00
   (per day)
   [Child births]
   Hospitalization in a private hospital
   Child birth with a cesarean surgery(only for the member/spouse)
   Natural child birth

   Hospitalization in a Government hospital
   Chid birth with a cesarean surgery ( 5 maximum days for a single hospitalization event)
   Natural child birth ( 5 maximum days for a single hospitalization event)
   Still-child birth & Miscarriage ( 5 maximum days for a single hospitalization event)


   100,000.00

   50,000.00


   3000.00
   (per day)
   3000.00
   (per day)
   3000.00
   (per day)
   Heart related surgeries of family members
   150,000.00
   Heart related surgeries of family members
   200,000.00

   Benefits entitled only to members for major surgeries
   Maximum claim value (SILVER)
   Maximum claim value (GOLD)
   For Heart surgeries
   For RF Ablation
   800,000.00
   350,000.00
   1,000,000.00
   500,000.00
   For Kidney transplantations
   800,000.00
   1,200,000.00
   For Brain surgeries
   800,000.00
   1,200,000.00
   For Cancer diseases
   400,000.00
   600,000.00
   For implantation of knees
   150,000.00
   250,000.00
   For implantation of hip bones
   150,000.00
   250,000.00
   For Hearing aids
   75,000.00
   100,000.00
   For Spectacles
   3500.00
   5000.00
   Personal accidents & Natural Death claims cover
   For Deaths caused by Accidents
   For Natural Deaths

   1,000,000.00
   400,000.00

   2,000,000.00
   700,000.00
   Personal Accident cover
   1,000,000.00
   1,500,000.00
  මෙම සේවාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සදහා මෙම ලින්ක් එක වෙත පිවිසෙන්න >>

  අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන රක්ෂණය ( රන් හා රිදී ) •   මෙම රක්ෂණය සදහා හිමිකම් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත බාගත කිරීමට

  • Benefits entitled to the members and dependent family members(for the family unit)
   Maximum claim value (SILVER)
   Benefits entitled to the members and dependent family members(for the family unit)
   Maximum claim value (GOLD)
   Hospitalization in a private hospital
   (Rs. 160,000 maximum for a single event)
   For room charges Rs.5000.00(per day)
   For medicine, operation theatre charges Rs. 60,000.00
   For Doctor's fees Rs.35,000.00
   For medical tests Rs.30,000.00
   250,000.00
   (per annum)
   Hospitalization in a private hospital
   (Rs. 200,000 maximum for a single event)
   For room charges Rs.8000.00(per day)
   For medicine, operation theatre charges Rs. 80,000.00
   For Doctor's fees Rs.50,000.00
   For medical tests Rs.40,000.00
   350,000.00
   ( per annum )
   For obtaining in-house treatment in a private Ayurvedic hospital subjective to above categories
   (private Ayurvedic hospital should be a registered entity under local subjective Ministry.)
   160,000.00
   ( per annum )
   For obtaining in-house treatment in a private Ayurvedic hospital subjective to above categories
   (private Ayurvedic hospital should be a registered entity under local subjective Ministry.)
   200,000.00
   (per annum )
   Hospitalization in a Government hospital or Government Ayurvedic hospital
   For residing charges Rs.1000.00 (per day)
   maximum Rs.7000 for single event
   21,000.00
   (for maximum
   21 days per annum)
   Hospitalization in a Government hospital or Government Ayurvedic hospital
   For residing charges Rs.3000.00 (per day)
   maximum Rs.21000 for single event
   63,000.00
   (for maximum 21 days per annum)
   [Child births]
   Hospitalization in a private hospital
   Child birth with a cesarean surgery(only for the member/spouse)
   Natural child birth

   Hospitalization in a Government hospital
   Chid birth with a cesarean surgery ( 5 maximum days for a single hospitalization event)
   Natural child birth ( 5 maximum days for a single hospitalization event)


   60,000.00
   25,000.00


   1500.00
   (per day)
   1500.00
   (per day)
   [Child births]
   Hospitalization in a private hospital
   Child birth with a cesarean surgery(only for the member/spouse)
   Natural child birth

   Hospitalization in a Government hospital
   Chid birth with a cesarean surgery ( 5 maximum days for a single hospitalization event)
   Natural child birth ( 5 maximum days for a single hospitalization event)


   100,000.00
   50,000.00


   3000.00
   (per day)
   3000.00
   (per day)
   Heart related surgeries of family members
   150,000.00
   Heart related surgeries of family members
   200,000.00

   Benefits entitled only to members for major surgeries
   Maximum claim value (SILVER)
   Maximum claim value (GOLD)
   For Heart surgeries
   800,000.00
   1,000,000.00
   For Kidney transplantations
   800,000.00
   1,200,000.00
   For Brain surgeries
   800,000.00
   1,200,000.00
   For Cancer diseases
   400,000.00
   600,000.00
   For implantation of knees
   150,000.00
   250,000.00
   For implantation of hip bones
   150,000.00
   250,000.00
   For Hearing aids
   75,000.00
   100,000.00
   For Contact Lenses
   30000.00
   50000.00
   Personal accidents & Natural Death claims cover
   For Deaths caused by Accidents
   For Natural Deaths

   1,000,000.00
   400,000.00

   2,000,000.00
   700,000.00
   Permenent Total Disablement caused by Accidents
   1,000,000.00
   1,500,000.00
   Permenent Total Disablement caused by Disease
   100,000.00
   200,000.00


  රැකවරණ රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය.
 • වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පලකළ අනුව හිමිකම් ගෙවනු ලැබේ.  අදාළ චක්‍රලේඛය බාගත කිරීමට
 •   මෙම රක්ෂණය සදහා හිමිකම් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත බාගත කිරීමට

 • අත්වැල් බැඳගත් රෝහල්

  මෙම රෝහල් මගින් ඔබට ලැබෙන
  1. විශේෂ පැකේජ
   • හට විශේෂ අනුපාතයකින් පැකේජ ලබාගත හැක.
  2. රෝගීන් සදහා ලබාගත හැකි වට්ටම්
  3. හට රෝගියා ඇතුලත් කිරීමේදී රෝහල් ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ.
   • රෝහල් කාමර සදහා ගාස්තුව
   • රසායනාගාර පරීක්ෂණ
   • විකිරණ පරීක්ෂණ
  4. බාහිර රෝගීන් සදහා ලබාගත හැකි වට්ටම්
   • රසායනාගාර පරීක්ෂණ
   • විකිරණ පරීක්ෂණ

  Hemas
  හේමාස්
  හොස්පිටල්ස්
  Nawaloka
  නවලෝක
  හොස්පිටල්ස්
  Lanka
  ලංකා
  හොස්පිටල්ස්
  NewPhilip
  නිව් ෆිලිප්
  හොස්පිටල්ස්
  northern
  උතුරු මැද රෝහල
  යාපනය
  singhe
  සිංහ රෝහල
  රත්නපුර
  osro
  ඔස්රෝ රෝහල
  මාවනැල්ල
  Hemas
  සමූපකාර රෝහල
  ගාල්ල
  balasooriya
  බාලසූරිය රෝහල
  කුරුණෑගල
  Prabhoda
  ප්‍රබෝධා රෝහල
  අම්පාර
  Asiri-Central
  ආසිරි සෙන්ට්‍රල් රෝහල
  Asiri-surgical2
  ආසිරි සර්ජිකල් රෝහල
  Asiri-Medical
  ආසිරි මෙඩිකල් රෝහල
  Asiri-Matara2
  ආසිරි රෝහල
  මාතර
  Santa Dora
  සාන්ත ඩෝරා රෝහල
  Durdans
  සිලෝන් හොස්පිටල්
  ruhunu
  රුහුණු රෝහල
  pannipitiya
  පන්නිපිටිය පෞද්ගලික රෝහල


  පෞද්ගලික ආයුර්වේද රෝහල්

  අත්වැල් බැඳගත් පෞද්ගලික ආයුර්වේද රෝහල්  මෙතන ක්ලික් කරන්න

  බාගත කිරීම

  සියලුම අයැදුම්පත් බාගත කිරීමට   මෙතන ක්ලික් කරන්න

  හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීමට

  හිමිකම් විස්තර පරීක්ෂා කරන්න  මෙතන ක්ලික් කරන්න

  සාමාජිකත්වය පරීක්ෂා කිරීමට

  සාමාජිකත්වය පරීක්ෂා කිරීමට  මෙතන ක්ලික් කරන්න

  රන් / රිදී සේවාවේ ලියාපදිංචි වීම පරීක්ෂා කිරීමට.

  රන් / රිදී සේවාවේ ලියාපදිංචි වීම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා  මෙතන ක්ලික් කරන්න

  හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීමට - විශ්‍රාමික රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

  හිමිකම් විස්තර පරීක්ෂා කරන්න  මෙතන ක්ලික් කරන්න

  සාමාජිකත්වය පරීක්ෂා කිරීමට (රෝහල් සඳහා)

  හිමිකම් විස්තර පරීක්ෂා කරන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න


  වැඩි විස්තර

  රක්ෂණ ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.
  දුරකථන: +94 112 026 600
  පැය 24 පුරා දුරකථන සේවාව

  විද්‍යුත් තැපැල්: anura@nitf.lk
  ෆැක්ස්: +94112323006


  අප අමතන්න