සභාපතිතුමා

ChairmanSir

මංජුල ද සිල්වා මහතා

BA(Hons), MBA, FCMA, CGMA
තැපැල්: chairman@nitf.lk
දුරකථන: 011 2333919
ෆැක්ස්: 011 4740694  • එන්.එම්.ඩී. නවරත්න මහතා
  • රෝහණ ද සිල්වා මහතා
  • චන්දන කුමාරසිංහ මහතා
  • ට්‍රෙවින් මහතා
  • සිරිවර්ධන මහතා