අප අමතන්න  ශාඛාව

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
අංක 97, මරදාන පාර,
කොළඹ 10,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන: +94 112 026 600
(පැය 24 පුරා දුරකථන සේවාව)
ෆැක්ස්:  +94112338778 / 0114366003
තැපැල්:  mail@nitf.lk   හෝ
තැපැල්:  mails@nitf.lk
 අනුරාධපුර ශාඛාව

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල - අනුරාධපුර ශාඛාව
අංක 514/A2/A,
සේනානායක මාවත,
අනුරාධපුරය.
දුරකථන:  0252224307

කළමනාකරු:   අයි.පී. වික්‍රමආරච්චි මහතා
ජංගම දුරකථන:  0702020218
ෆැක්ස්:  0252226082
තැපැල්:  indeera@nitf.lk මාතර ශාඛාව

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල - මාතර ශාඛාව
දකුණු පළාත් ප්‍රධාන කාර්යාලය ,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ,
මාතර.
දුරකථන:  0412233373

කළමනාකරු:  එම්. එන්. කේ. පාඩිගම මහතා
ජංගම දුරකථන:  0702020217
ෆැක්ස්:  0412233373
තැපැල්: nirosh@nitf.lk
ශාඛාව - ක්ෂණික ඇමතුම් අංශය: රක්ෂණ (හිමිකම්)

සහකාර කළමනාකරු:  අනුර සමරකෝන්
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව - 200
ෆැක්ස්:  +94112323006
තැපැල්:  anura@nitf.lk


 අංශය: රක්ෂණ සහ ශාඛා අධීක්ෂණය

සහාකාර කළමනාකරු:  නිමාලි පෙරේරා මහත්මිය
ජංගම දුරකථන:  0714452693
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව. - 700
තැපැල්:  nimali@nitf.lk


 අංශය: රක්ෂණ (හිමිකම්)


සහාකාර කළමනාකරු:  රන්දිමා ඩි.ම් මානගේ මහත්මිය
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව. - 380
ජංගම දුරකථන:  0717388883
ෆැක්ස්:   0112333893
තැපැල්:  randima@nitf.lk

 අංශය:මෝටර් රථ රක්ෂණ


සහාකාර කළමනාකරු:  උපේක්ෂා ඒකනායක
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව. - 300
ජංගම දුරකථන:  0778593665
ෆැක්ස්:  0112431145
තැපැල්:   upeksha@nitf.lk
 අංශය: රක්ෂණ හා මෝටර් රථ රක්ෂණ (හිමිකම්)

සහකාර කළමනාකරු:  ටි.ජි. ලක්ෂ්මන්
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව - 350
+94114-892618 / +94716-242242 / +94773-768376 / +9470-2020220-1
ජංගම දුරකථන:  +94718021233
ෆැක්ස්:  +942333893 / +94114702667
තැපැල්:  tglakshman@nitf.lk


 අංශය: රක්ෂණ සහ ජාතික ස්වභාවික විපත් අංශ


සහකාර කළමනාකරු:  නිමෙෂා සහබන්දු
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව - 590
ජංගම දුරකථන:  +94715648500
ෆැක්ස්:  +94112431145
තැපැල්:  nime@nitf.lk
 අංශ:  සහ   SRCC & T

සහකාර කළමනාකරු:  දේෂාණි නානයක්කාර
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව - 450
ජංගම දුරකථන:  +94714451006
ෆැක්ස්:   +94114700988
තැපැල්:  deshani@nitf.lk
 අංශය:ගිණුම්

කළමනාකරු:  ධම්මිකා වීරකෝන්
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව - 501
ජංගම දුරකථන:  +94714285074
තැපැල්:  dammika@nitf.lk

 අංශය:තොරතුරු තාක්ෂණ

සහකාර කළමනාකරු:  J.M.K. ජයසිංහ
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව - 550
ජංගම දුරකථන:  +94710453114
තැපැල්:  kavindra@nitf.lk

 අංශය:පරිපාලන හා මානව සම්පත්

කළමනාකරු:  P.R.A. ලසන්ත යූ. කුමාර
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව -400
ජංගම දුරකථන:  +94718533939
තැපැල්:  lasantha@nitf.lk

 අංශය:නීති

සහකාර කළමනාකරු:  S.R.G. උදාරි පියභාශිනි මහත්මිය
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව - 410
ජංගම දුරකථන:  +94711734823
තැපැල්:  udarir@nitf.lk

 අංශය:පර්යේෂණ හා විශ්ලේෂණ

සහකාර කළමනාකරු:  රජිත් ගුනසේකර
දුරකථන:  +94112026600 දිගුව - 420
ජංගම දුරකථන:  +94718693448
තැපැල්:  rajith@nitf.lk

NITF අංශ ස්ථාපිත කර ඇති / ලේකම් කාර්යාල

   :හම්බන්තොට

නම:  අජන්ත වන්නිආරච්චි
ලේකම් කාර්යාලය,
හම්බන්තොට.
දුරකථන:  0702020254
තැපැල්:  ajantha@nitf.lk  :නුවර

නම:  V.L.රුවන්ති කුමාරසිංහ
නො. 691/9A,
විලියම් ගොපල්ලව මාවත,
මුල්ගම්පල,
නුවර.
දුරකථන:  0113080081   / 0702020212
තැපැල්:  ruwa@nitf.lk

  :ගාල්ල

නම:  H.V.L.නිලන්තිකා
ලේකම් කාර්යාලය,
ගාල්ල. දුරකථන:  0702020214
තැපැල්:  nilanthi@nitf.lk
  :ගාල්ල

නම:  D.P.A.කුලතුංග
ලේකම් කාර්යාලය,
ගාල්ල. දුරකථන:  702760566
තැපැල්:  kulathunga@nitf.lk
  :කටුවන

නම:  රජීශා රසාදරී
ලේකම් කාර්යාලය,
කටුවන. දුරකථන:  0710802150
තැපැල්:  rajeesha@nitf.lk
  :දික්‌වැල්ල

නම:  හේමන්තා කරුණාරත්න
ලේකම් කාර්යාලය,
දික්‌වැල්ල. දුරකථන:  070-2762942
තැපැල්:  hemantha@nitf.lk
   :නුවරඑලිය

නම:  S.G.රේඛා සුන්දරගෙදර
ලේකම් කාර්යාලය,
නුවරඑලිය.
දුරකථන:  0702020213
තැපැල්:  rekha@nitf.lk


   :නුවරඑලිය (හඟුරන්කෙත කොට්ඨාසය)

නම:  සුබෝධි කුමාරි
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
හඟුරන්කෙත.
දුරකථන:  0702578960
තැපැල්:  subodhap@nitf.lk


   :රත්නපුර

නම:  H.K.A.
ලේකම් කාර්යාලය,
රත්නපුර.
දුරකථන:  0702020230
තැපැල්:  priyangi@nitf.lk


   :රත්නපුර

නම:  M.W.R.P.මෙල්ඩා
ලේකම් කාර්යාලය,
රත්නපුර.
දුරකථන:  710802502
තැපැල්:  melda@nitf.lk


   :කුලියාපිටිය

නම:  චචාමිනි අබේවර්ධන
ලේකම් කාර්යාලය,
කුලියාපිටිය.
දුරකථන:  0710802009
තැපැල්:  chaminee@nitf.lk


   :මහව

නම:  දිනේෂිකා සුබසිංහ
ලේකම් කාර්යාලය,
මහව.
දුරකථන:  071-0802105
තැපැල්:  dineshika@nitf.lk


   :කුරුණෑගල

නම:  P.H.රෝහිත නවරත්න
ලේකම් කාර්යාලය,
කුරුණෑගල.
දුරකථන  0702020233
තැපැල්:  rohitha@nitf.lk


   :කෑගල්ල

නම:  චාමර රණසිංහ
ලේකම් කාර්යාලය,
කෑගල්ල.
දුරකථන:  0702020211
තැපැල්:  chamara@nitf.lk


   :රුවන්වැල්ල

නම:  මදුකා විමලසිරි
ප්‍රාදේශීය සභාව,
රුවන්වැල්ල.
දුරකථන:  702821127
තැපැල්:  madu@nitf.lk


   :මාතලේ

නම:  හේෂානි අනුරුද්ධිකා
ලේකම් කාර්යාලය,
දුරකථන:  0702578959
තැපැල්:  hashanianuruddika88@gmail.com   :මොනරාගල

නම:  කැලුම් මධුශංක
ලේකම් කාර්යාලය,
මොනරාගල.
දුරකථන:  0702020236
තැපැල්:  kelum@nitf.lk


   :ගම්පහ

නම:  D.D.අචිනි
දුරකථන:  0702020244
තැපැල්:  achini@nitf.lk
   :කොළඹ ( සීතාවක -ඉංගිරිය )

නම:  D.D.N.හරින්දි
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
සීතාවක.
දුරකථන:  0702020246
තැපැල්:  nadu9092@gmail.com


   :

නම:  නෙලුනි දිල්හාරා
ලේකම් කාර්යාලය,
ත්‍රිකුණාමලය.
දුරකථන:  0702020242   :අම්පාර

නම:  අමිල මධුශංක
ලේකම් කාර්යාලය,
අම්පාර.
දුරකථන:  0702020248
ෆැක්ස්:  0632222236
තැපැල්:  amila.p@nitf.lk

   :මාතර (අකුරැස්ස)

නම:  චාන්දනී
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය
අකුරැස්ස.
දුරකථන:  0710920856   : පුත්තලම

නම:  ලසන්ති
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
වෙන්නප්පුව.
දුරකථන:  0702020238   :මඩකලපුව

නම:  සුගන්යා සුදර්ශන්
ලේකම් කාර්යාලය,
මඩකලපුව.
දුරකථන:  0702020241   :මන්නාරම

නම:  L.K.නයනා රත්නායක
ලේකම් කාර්යාලය,
මන්නාරම.
දුරකථන:  0702578956   :වව්නියාව

නම:  R.වර්ජිනි
ලේකම් කාර්යාලය,
වව්නියාව.
දුරකථන:  0702578957   :කිලිනොච්චි

නම:  පී. ප්‍රදීපන්
ලේකම් කාර්යාලය,
කිලිනොච්චි.
දුරකථන:  0702578962   :මුලතිව්

නම:  විනොජනි
ලේකම් කාර්යාලය,
මුලතිව්.
දුරකථන:  0711194698
   :යාපනය

නම:  S.මතන්කුමාර්
ලේකම් කාර්යාලය,
යාපනය.
දුරකථන:  0702020234
තැපැල්:  jaffna.nitf@gmail.com


   :බදුල්ල

නම:  දීපානි රත්නායක
ලේකම් කාර්යාලය,
දුරකථන:  0702020232
තැපැල්:  rathnayakadeepani@gmail.com   :බදුල්ල

නම:  මෙලානි නිසංසලා
ලේකම් කාර්යාලය,
දුරකථන:  0702578965
තැපැල්:  melani@nitf.lk   :බදුල්ල ( මහියංගනය කොට්ඨාසය )

නම:  රේණුකා රාජපක්ෂ
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
මහියංගනය.
දුරකථන:  0702578964
තැපැල්:  rwrkumuduni@gmail.com


   : බදුල්ල ( බණ්ඩාරවෙල කොට්ඨාසය )

නම:  අරුණි පෙත්තනායක
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
බණ්ඩාරවෙල.
දුරකථන:  0702578963
තැපැල්:  parunawilasini@gmail.com


   :පොළොන්නරුව


නම:  L.නලින් කුමාර
ලේකම් කාර්යාලය,
පොළොන්නරුව.
දුරකථන:  0702020240


   :ඇල්පිටිය

නම:  H.Y.G.චන්දිමා
ලේකම් කාර්යාලය,
ඇල්පිටිය.
දුරකථන:  0710801805   :අනුරාධපුර ( ඉපලෝගම කොට්ඨාසය )

නම:  නිමල්
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
ඉපලෝගම .
දුරකථන:  0710920858   :කළුතර

නම:  තරිඳු ධනුෂ්ක
ලේකම් කාර්යාලය,
කළුතර.
දුරකථන:  0702020245
තැපැල්:  rashmika@nitf.lk