කෘෂි රක්ෂණය


නියඟය, ගංවතුර හා වන අලින්ගෙන් සිදුවන ආපදාවලින් වගා කටයුතුවලට ඇතිවිය හැකි හානි නිසා ගොවි මුහුණදීමට සිදුවන දුෂ්කරතාවලට පිළියමක් වශයෙන් අනිවාර්ය රක්ෂණ ක්‍රමයකට ගොවීන් දායක කර ගැනීමට 2013 අයවැය යෝජනා යටතේ තීරණය කර ඇත.

මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරීමේ මූලික පරමාර්ථය වූයේ, ඉහත සදහන් ආපදාවලින් සිදුවූ හානි සදහා රක්ෂණ වන්දි පිරිනැමීමයි.   මෙමගින් ගොවි දෑත් ශක්තිමත් කිරීමත්, ඔවුන් නඟා සිටුවීමටත් අපේක්ෂා කරමු.

වන්දි ගෙවීම් සහනාධාර පොහොර ලබන ගොවීන් සඳහා වන වගා රක්ෂණ තක්සේරු කමිටුවේ නිර්දේශ, ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී විසින් ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව, වන්දි ගෙවීමේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා එම ඉල්ලුම්පත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.   මෙහිදී රක්ෂණ වන්දි ගෙවීම සඳහා ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස්ගේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, අනුමත සියළු ගෙවීම් රක්ෂණලාභියාගේ බැංකු ගිණුම වෙත බැර කරනු ලැබේ.

කවුරුන් සඳහාද

ඒ අනුව, 2013 වර්ෂයේ යල කන්නයේ සිට සහනාධාර පොහොර ලබන සෑම ගොවියෙකුම කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක රසායනික පොහොර මල්ලක් මිළ දී ගැනීමේ දී, රු.150/- ක අනිවාර්ය රක්ෂණ දායකත්වයක් යටතේ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මගින් කරනු ලබන රක්ෂණ සාමාජිකයකු විය හැකියි.

මෙම රක්ෂණාවරණයේ පළමු පියවර ලෙස සහනධාර පොහොර ලබා ගන්නා වී ගොවීන් සදහා රක්ෂණාවරණය වේ.

අදියර 1 අදියර 2 අදියර 3
උපරිම වන්දි මුදල
  වපුරා දින 30ක් ඇතුලත මුලු වන්දි මුද්ලෙන් 40%
  වපුරා දින 31 සිට වගාවේ මල් හට ගැනීම දක්වා මුළු වන්දි මුදලෙන් 60%
  මල් හට ගැනීමේ සිට අස්වැන්න නෙළීමට ආසන්න අවස්ථාව දක්වා මුළු වන්දි මුදලෙන් 100%
අක්කර 1 ට
  Rs. 4,000.00
  Rs. 6,000.00
  Rs.10,000.00
හෙක්ටයාර් 1ට
  Rs. 10,000.00
  Rs. 15,000.00
  Rs. 25,000.00

හිමිකම් ලබාගැනීම

වන්දි ඉල්ලුම් කරන රක්ෂණලාභියා විසින් හානිය සිදු වී දින 30 ක් ඇතුලත රක්ෂණ වන්දි අයඳුම්පත් කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරගෙන් නොමිළයේ ලබාගෙන, නිසි පරිදි පුරවා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහාකාර, මහවැලි ඒකක කළමනාකරු හෝ වාරිමාර්ග කළමනාකරු වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහාකාර හෝ මහවැලි ඒකක කළමනාකරු විසින් අයඳුම් සඳහන් තොරතුරු ගොවි සංවිධානයේ සභාපති හා ලේඛම් සමග පරීකෂාකර, තහවුරු කර, ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරි වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී රක්ෂණ වන්දි ලියාපදිංචි කර, එහි ඇති තොරතුරු පරීක්ෂා කර වන්දි ගෙවීම සදහා නිර්දේශය සහනාධාර පොහොර ලබන ගොවීන් සඳහා වන වගා රක්ෂණ තක්සේරු කමිටුව වෙත යොමු කළ යුතු ය.

බාගත කිරීම

සිංහල හිමිකම් පත්‍රය බාගත කිරීමට   මෙතන ක්ලික් කරන්න
සිංහල හා දමිළ හිමිකම් පත්‍රය බාගත කිරීමට   මෙතන ක්ලික් කරන්න
අදාළ බාගත කිරීමට   මෙතන ක්ලික් කරන්න
කෘෂි රක්ෂණ අය කිරීම් පිළිබද ගැසට් නිවේදනය බාගත කිරීමට   මෙතන ක්ලික් කරන්න

හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීමට

හිමිකම් විස්තර පරීක්ෂා කරන්න  මෙතන ක්ලික් කරන්න
වැඩි විස්තර:

කෘෂි රක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.

දුරකථන : +94 112 026 600
තැපැල් : anura@nitf.lk
ෆැක්ස් : +94112323006

අමතන්න