ජාතික ස්වාභාවික ආපදා රක්ෂණය


පසුගිය වර්ෂ දෙක තුලදී ශ්‍රී ලංකාව ස්වාභාවික ආපදාවන් දෙකකට මුහුණ දුන් අතර එහි ප්‍රතිථලයක් වශයෙන් සිදුවූ ජීවිත හානි සහ දේපල හානිවීම් විශේෂ වැදගත් කමක් ගනී. එවැනි කරුණු මඟහරවා ගනිමින් මුලු දිවයිනටම එවැනි ස්වාභාවික විපත් වලට එරෙහිව රැකවරනය ලබාදීම සඳහා ජාතික ආපදා රක්ෂණ යෝජනාක්‍රමය ජාතික රක්ෂන භාර අරමුදල හරහා 2016 වර්ෂයේ අප්‍රෙල් මස 01 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන්නේය.

ආවරණය

ජීවිත සහ දේපල ආවරණය වේ. විශේෂයෙන් කුටුම්භයන් සහ කුඩා ව්‍යාපාර ආයතන ( වාර්ෂික පිරිවැටුම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 10 නොඉක්මවන ඕනෑම ව්‍යාපාරයක්) එකක් රුපියල් මිලියන 2.5 දක්වා දේපල වලට හා එහි අඩංගු දේ වලට සුලි සුලං,කුනාටු, ප්‍රචන්ඩ කුනාටු කැළඹීම්,ගංවතුර, නායයාම්,හරිකේන් සැඩ කුනාටු, භූමි කම්පා, සුනාමි සහ නියඟයද ඇතුලු ඒ හා සමාන වෙනත් ස්වාභාවික ව්‍යාසනයන් සිදුවන හානි වෙනු වෙන් ආවරනය කෙරේ. (එක් සිදුවීමක් සඳහා)

ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි සියලූම ධීවරයන් එක් අයකුට රුපියල් මිලියන එක බැගින් ආවරනය වේ.

සීමාවන්

 • ජීවිත හානි සඳහා ධීවරයන් හැරුන විට අනෙක් අය සඳහා අයකුට - රුපියල් 100,000.00 දක්වා
 • දේපල හානි ( නිවාස සහ කුඩා පරිමාන ව්‍යාපාර) - උපරිමය රුපියල් මිලියන 2.5
 • ධිවර මරණයක් සඳහා - රුපියල් 1,000,000.00 ( මිලියන 1යි)
 • මරණ සහ දේපල සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලුම් කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය ( ධීවර නොවන)

  1. දේපල හිමිකරු විසින් ග්‍රාම නිළධාරී මගින් අයදුම් කල යුතුය

  2. ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යංශය විසින් සියලූම දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශිය ලේකම් වරුන් විසින් හානිය පිලිබඳ නිසි ඇගයීමකින් පසුව අයදුම්පත් රැස්කර ගනු ලැබේ.

  විශේෂ අවදානය

  නිවරදි සහ සම්පූර්න තොරතුරු හානිවූ දේපලේ ඡායාරූප ද සමග ඉදිරිපත් කල යුතුය.

  ධිවරයන් සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලුම් කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය

  1. ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියයාපදිංචි ධිවරයන් ස්වාභාවික විපත් ආවරණයෙන් ආවරණය වේ.

  2. සම්පූර්ණයෙන් සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංය හරහා ඉදිරිපත් කලයුතුය.

  3. මරණයක් සඳහා මරණ සහතිකය
  4. නීතිමය කටයුතු සඳහා සහායක ලියකියවිලි
   • විවාහ සහතිකයේ සහතික කල පිටපතක්
   • උප්පැන්න සහතිකය
   • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්

  ගංවතුරෙන් ආපදාවට පත්වූ අය සඳහා ජාතික රක්ෂන භාර අරමුදල සිය මෙහෙයුම් ඉටු කරන්නේ කෙසේද ?

  විඩියෝව මෙතැනින් බලන්න : මෙතැනින්

  භාගතකිරීම්

  ධීවර ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත මෙතැනින් බාගත කරන්න
  ස්වභාවික ව්යසනයන් හේතුවෙන් නිවසකට හානි හෝ අලාභය ආපසු ගෙවීම සඳහා අයදුම්පත මෙතැනින් බාගත කරන්න

  වැඩි විස්තර සඳහා

  ජාතික ස්වභාවික විපත් රක්ෂණ යෝජනාක්‍රමය පිළිබඳ අපව සම්බන්ධ කර ගැනීමට
  දුරකථන: +94 112 026 600 Ext. - 590/591
  ක්ෂණික ඇමතුම් : +94715739687
  ක්ෂණික ඇමතුම් : +94714553941
  ෆැක්ස් : 0112338998
  විද්‍යුත් තැපැල්: nime@nitf.lk

  Leave a Message