රක්ෂණය


ගිනි, නාවික සහ අනෙකුත් අංශයේ රක්ෂණ උදෙසා සැකසී ඇත.

කවුරුන් සඳහාද

අංශයේ ආයතන සඳහා අනිවාර්‍ය වූ සියලු ප්‍රතිලාභ හිමි රක්ෂණ සැපයීම සඳහා.

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මගින් පහත සදහන් සියලු රක්ෂණ ආවරණ සපයනු ලැබේ:

 • ගිනි රක්ෂණය
 • සියලු ආපදා රක්ෂණය
 • උපකරණ රක්ෂණය
 • නාවික රක්ෂණය
 • වෘත්තීයවේදි හානිපූර්ණ රක්ෂණය
 • පුද්ගල අනතුරු රක්ෂණය
 • රක්ෂණය
 • චාරිකා රක්ෂණය
 • හිමිකම් ලබාගැනීම

  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සතුව දිවයින පුරා විශිෂ්ඨ පුහුණුවලත් තක්සේරුකරුවන් ඇත.
  හිමිකම් ගෙවීමක් ඉල්ලුම් කල විටදී අදාළ හානිය නිවැරදිව තක්සේරු කොට කඩිනමින් වන්දි මුදල ගෙවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
  ඔබ හට වඩාත් සුහදශීලී සේවයක් සැලසීමට අප උත්සුක වෙමු.

  රක්ෂණ සාමජිකත්වය පරීක්ෂා කිරීමට

  රක්ෂණ සාමජිකත්වය පරීක්ෂා කරන්න  මෙතන ක්ලික් කරන්න


  රක්ෂණ හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීමට

  හිමිකම් විස්තර පරීක්ෂා කරන්න  මෙතන ක්ලික් කරන්න


  බාගත කිරීම

  අවශ්‍ය සියලුම අයැදුම්පත් බාගත කිරීමට   මෙතන ක්ලික් කරන්න

  වැඩි විස්තර

  රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.
  දුරකථන :  +94 112 026 600 /  Ext. 300
  ෆැක්ස් : +94112338998

  අමතන්න

  වැඩි විස්තර

  රක්ෂණය හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.
  දුරකථන : +94 112 026 600 /  Ext. 380
  ෆැක්ස් : +94112333893

  අමතන්න