යනු එකකට වැඩි රක්ෂණ සමාගම් අතර අවදානම බෙදා ගැනීමයි.  වෙනත් රක්ෂණ සමාගම් වල රක්ෂණ ඔප්පු මිලට ගෙන ඇතිවූ අවස්ථාවක එම අලාභය සීමාකිරීමක් එමගින් සිදුවේ. අවදානම බෙදාගැනීම මගින්, රක්ෂණ සමාගම් වෙත වැඩි වශයෙන් තම සේවාදායකයන් ආවරණය කිරීම පහසු වේ.  මගින්, රක්ෂිතයා විසින් ගෙවන වාරිකය එම රක්ෂණ සමාගම් අතර බෙදී යාමක් සිදුවේ.

කවුරුන් සඳහාද

සුලභ වශයෙන් මිලදී ගනු ලබන්නේ විශාල, හෝ විපත්තිකර අවදානම් සදහායි.   අවදානම් තනි වශයෙන් කිරීම සදහා ඕනෑම සම්පතක් සතුව තිබිය යුතුයි.   අනෙකුත් වන්නේ,
 • නියමිත හෝ එම පංතියේ සීමා ඉක්මවූ අවදානමක් රක්ෂකයා විසින් යොමු කරවිට, එය පවරාදෙන සමාගම වෙත අවදානම භාරගන්නා ලෙස අවසර ලබා දීමට හැකියාව ඇත.
 • ගිවිසුම් ආවරණයෙදී බැහැර කිරීමක් සිදුවූ විට වෙනත් ආවරණයක් සොයා බලා එම ඔප්පුවෙහි හෝ ඔප්පු සමූහයෙහි ඇතිවූ හිදැස සම්පූර්ණ කරනු ලැබේ.
 • අවදානම් අවම කර ගනිමින්, වාසිදායක අනුපාතයන්හි ලාභ සමගින් කෙටිකාලීනව වෙලදපළට සම්බන්ධ වීමට විසින් නිකුත් කල හැකිය.
 • තමාවත්, ගිවිසුම් ආරක්ෂා කිරීමට මිලදී ගැනීමට ගිවිසුම් හැකියාව ඇත.

 • ගිවිසුම් , මෙය සුලභ ආකාරයකි. එය රක්ෂණ සමාගමේ නම්කරන ලද කාර්යක එක් කොටසක් ආවරණය කරනු ලබයි.

  මෙම ඔප්පුව මගින් තවදුරටත් කැරලි කෝලාහල, වර්ජන හා ජන කැළඹීම් මගින් සිදුවන අලාභහානි ආවරණය කරනු ලබයි.   මෙම පවරා දීමේ අරමුණ වනුයේ රක්ෂණය කරන ලද දේපළ අලාභහානියකට බලපාහැකි සාධක වන,

  1. සියලුම ඔප්පු පවරා දීමෙන්, රක්ෂණකරුහට දේශයෙන් පිටවීමට හෝ රක්ෂණ පෙළින් ඉවත්වීමට අවසර ලබාදීම.
  2. නව රක්ෂණ සමාගම් ආරම්භයේදී හෝ නව රක්ෂණ පෙළකට ඒ සම්බන්ධව උපදෙස් ලබාදීමට හැකියාව ඇත.

  භූගෝලීය සීමාවන් ඇතුලත සිදුවන සියලුම අලාභහානි ආවරණය කරනු ලැබේ.

  හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීමට

  ඔබගේ හිමිකම් තත්වය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා   මෙතන ක්ලික් කරන්න

  වැඩි විස්තර

  අරමුදල පිලිබද දැනගැනීම පිණිස,
  දුරකථන :  +94 112 026 600
  ෆැක්ස්:   +94114700988
  ඊමේල් : deshani@nitf.lk

  අප අමතන්න