எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தலைமை அலுவலகம்

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியம்
இல 97,
மருதானை வீதி,
கொழும்பு 10.
இலங்கை.
பொது-தொடர்பு: +94 112 026 600
தொலைநகல்:  +94112338778 / 0114366003
மின்-அஞ்சல்:  mail@nitf.lk அல்லது
மின்-அஞ்சல்:  mails@nitf.lk


 அனுராதபுரம் கிளை

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியம் அனுராதபுரம் கிளை
இல. 514/A2/A,
மைத்ரிபால சேனாநாயக மாவத்தை,
அனுராதபுரம்,
இலங்கை.
பொது-தொடர்பு:  0252224307

கிளை மேலாளர்:  ஷமல் சுமுது சேனரத்ன.
தொலைநகல்:  0252226082
கைத்தொலைபேசி இல :0702020218
மின்-அஞ்சல்:  sumudu@nitf.lk


 ஹம்பந்தோட்டை கிளை

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியம் ஹம்பந்தோட்டை கிளை
அலுவலக வளாகம்,
முதல் மாடி,
சிறிபோபுர,
ஹம்பந்தோட்டை,
இலங்கை.
பொது தொடர்பு:  0472256411

கிளை மேலாளர்: M. N. K. பண்டிகமகே
தொலைநகல்:  0472256410
கைத்தொலைபேசி இல:  0702020217
மின்-அஞ்சல்:  nirosh@nitf.lkதலைமை அலுவலகம் பிரதேச தொடர்புகள் அக்ரஹார காப்பீடு பிரிவு


கிளை மேலாளர்:  அனுர சமரகோன்
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 200
தொலைநகல்:  +94112323006
மின்-அஞ்சல்: :  anura@nitf.lk


 பொது காப்பீட்டு (எழுத்துறுதி) மற்றும் மேற்பார்வை

மேலாளர்:  நிமாலி பெரேரா
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 700
கைத்தொலைபேசி :  +94714452693
நேரடி தொடர்பு:  +94113-134747
மின்-அஞ்சல்:  nimali@nitf.lk

 பொது காப்பீட்டு (கூற்று) பிரிவு


மேலாளர்: ரன்டிமா D.M. மனகே
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 380
கைத்தொலைபேசி:  0717388883
தொலைநகல்:  0112333893
மின்-அஞ்சல்:  randima@nitf.lk

 மோட்டார் காப்புறுதி (எழுத்துறுதி) பிரிவு

துணை மேலாளர்:  உபேக்ஷா ஏகநாயக
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 300
கைத் தொலைபேசி:  0778593665
தொலைநகல்:  0112431145
மின்-அஞ்சல்:  upeksh@@nitf.lk
 மோட்டார் காப்புறுதி (கோரிக்கை) பிரிவு

துணை மேலாளர்:  T. G. லக்ஷ்மன்
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 350
கைத் தொலைபேசி:  +94718021233
நேரடி தொடர்பு:  +94114-892618,
+94716-242242,
+94773-768376,
+9470-2020220-1
மின்-அஞ்சல்:  tglakshman@nitf.lk

 மைக்ரோ (சிறிய) காப்பீடு & தேசிய இயற்கை பேரழிவுப் பிளவுகள்

துணை மேலாளர்:  நிமேஷா சாஹபண்டு
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 590
கைத் தொலைபேசி:  +94715648500
நேரடி தொடர்பு:  +94113135102,
மின்-அஞ்சல்:  nime@nitf.lk
 மறு காப்பீடு மற்றும். SRCC & Tr நிதி பிரிவு

துணை மேலாளர்:  தேஷானி நாநயக்கர
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 480
தொலைபேசி இல:  +94714451006
தொலைநகல்:  +94114700988
நேரடி தொடர்புகள் :  +94112447072
மின்-அஞ்சல் :  deshani@nitf.lk


 கணக்கு பிரிவு


மேலாளர்:  தம்மிக்க வீரகோன்
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 501
தொலைபேசி இல:  +94714285074
நேரடி தொடர்புகள்:  +94113-131111
மின்-அஞ்சல்:  dammika@nitf.lk தகவல் தொழில்நுட்பம்


துணை மேலாளர்:  J. M.K. ஜயசிங்ஹெ
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. -550
தொலைபேசி இல:  +94710453114
நேரடி தொடர்புகள்:  +94112447072
மின்-அஞ்சல்:  kavindra@nitf.lk நிர்வாகம்

மேலாளர்:  P.R.A.லசந்த U. குமார
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 400
தொலைபேசி இல:  +94713847266
நேரடி தொடர்புகள்:  +94112-336525
மின்-அஞ்சல்:  lasantha@nitf.lk
 சட்டம்

துணை மேலாளர்:  S. R. G. உதாரி பியபாஷினி
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 410
தொலைபேசி இல:  +94711734823
மின்-அஞ்சல்:  udarir@nitf.lk

 ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு

துணை மேலாளர்:  : ரஜித் குணசேகர
தொலைபேசி:  +94112026600 Ext. - 420
தொலைபேசி இல:  +94718693448
மின்-அஞ்சல்:  rajith@nitf.lk

மாவட்டங்களில் அமைக்கப் பட்டுள்ள NITF இன் அலகுகள்

 மாவட்டம்  :மாத்தறை

பெயர்:  மிலான் விக்ரமசிங்ஹ
தொலைபேசி:  0702020210
மின்-அஞ்சல்:  milan@nitf.lk


 மாவட்டம்  :காலி

பெயர்:  H. V. L. நிலந்திகா
தொலைபேசி:  0702020214
மின்-அஞ்சல்:  nilanthi@nitf.lk


 மாவட்டம்  :கண்டி

பெயர்:  V. L. R. குமாரசிங்ஹ
தொலைபேசி:  0113080081   / 0702020212
மின்-அஞ்சல்:  ruwa@nitf.lk


 மாவட்டம்   :நுவரெலியா

பெயர்:  S.G. ரேகா சுந்தரகெதர
தொலைபேசி:  0702020213
மின்-அஞ்சல்:  rekha@nitf.lk


 மாவட்டம்   :இரத்தினபுரி

பெயர்:  H. K. A. ப்ரியங்கனி
தொலைபேசி:  0702020230
மின்-அஞ்சல்:  priyangi@nitf.lk


 மாவட்டம்   :குருநாகல்

பெயர்:  P. H. R. S. நவரத்ன
தொலைபேசி:  0702020233
மின்-அஞ்சல்:  rohitha@nitf.lk


 மாவட்டம்   :கேகாலை

பெயர்:  சாமர ரனசிங்ஹ
தொலைபேசி:  0702020211
மின்-அஞ்சல்:  chamara@nitf.lk


 மாவட்டம்   :பதுளை

பெயர்:  தீபானி ரத்னாயக
தொலைபேசி:  0702020232
மின்-அஞ்சல்:  rathnayakadeepani@gmail.com


 மாவட்டம்   :மட்டக்களப்பு

பெயர்:  S. மஹேஸ்வரன்
 மாவட்டம்   :வென்னப்புவ

பெயர்:  லசந்தி பெர்னாண்டோ
தொலைபேசி:  0702020238   / 0713599442 மாவட்டம்   :யாழ்ப்பாணம்

பெயர்:  S. மதன்குமார்
தொலைபேசி:  0702020234 மாவட்டம்   :களுத்தறை

பெயர்:  T. G. A. ரஷ்மிகா
தொலைபேசி:  0750442833 மாவட்டம்   :பொலன்னறுவை

பெயர்:  L. லலின் குமார
தொலைபேசி:  0718412897 மாவட்டம்   :மொனராகலை

பெயர்:  கெழும் மதுஷன்க
தொலைபேசி:  0702020236 மாவட்டம்   :திருகோணமலை

பெயர்:  S.K.D.நிரந்ஜந்
தொலைபேசி:  0714410311 மாவட்டம்   :கம்பஹா

பெயர்:  தனுஷிகா தஹநாயக
பெயர்:  ஷாலுக சந்திரரத்ன
தொலைபேசி:  0702020244


 மாவட்டம்   :சீதாவாக்க (இங்கிரிய)

பெயர்:  D. D. N. ஹரிந்தி
தொலைபேசி:  0702020246 மாவட்டம்   :மஹியங்கனைய

பெயர்:  ரேனுகா ராஜபக்ஷ
தொலைபேசி:  0713703013 மாவட்டம்   :பண்டாரவளை

பெயர்:  அருணி பெட்டநாயக்க
தொலைபேசி:  0718128000 மாவட்டம்   :அம்பாறை

பெயர்:  அமில மதுஷன்க
தொலைபேசி:  0702020248 மாவட்டம்   :புத்தளம்

பெயர்:  ஷிஹான் மேரென்னகே
தொலைபேசி:  0766220911 மாவட்டம்   :மன்னார்

பெயர்:  L.K. நயனா ரத்னாயக்க மாவட்டம்   :வவுனியா

பெயர்:  R.வெர்ஜினி மாவட்டம்   :கிளிநொச்சி

பெயர்:  S.Y. ரமேஷன் மாவட்டம்   :முல்லைதீவு

பெயர்:  V.விஜேந்திர
தொலைபேசி:  0711194698