தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை பொரறுப்பு நிதியம் வரவேற்கிறோம்

<<<<<<<<" தேவைப் படுகின்ற அனைத்து துறைகளுக்கும் பாதுகாப்பு- வலை மற்றும் பாதுகாப்பு”>>>>>>>>
PROCUREMENT OF REINSURANCE COVER FOR STRIKE,RIOT, CIVIL COMMOTION AND TERRORISM FUND FOR THE PERIOD FROM 01.01.2018 TO 31.12.2018
ஆவணம் பதிவிறக்கவும்

Fitch Ratings 'AA-(lka)'
Fitch Ratings-Colombo-21 November 2016: Fitch Ratings has assigned Sri Lanka-based National Insurance Trust Fund Board (NITF) a National Insurer Financial Strength Rating (IFS) and National Long Term Rating of 'AA-(lka)'.Sri Lanka: Reinsurers sought for national disaster insurance fund.
Sri Lankan state-run insurer and reinsurer National Insurance Trust Fund (NITF) has floated a tender to obtain reinsurance support for the National Natural Disaster and Emergency Relief Insurance Scheme which will be launched next month. Read more..இணையத்தளத்தை பார்வையிட்ட எண்ணிக்கை