தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை பொரறுப்பு நிதியம் வரவேற்கிறோம்

<<<<<<<<" தேவைப் படுகின்ற அனைத்து துறைகளுக்கும் பாதுகாப்பு- வலை மற்றும் பாதுகாப்பு”>>>>>>>>

Fitch Ratings 'AA-(lka)'
Fitch Ratings-Colombo/Hong Kong-06 September 2018: Fitch Ratings has affirmed Sri Lanka-based National Insurance Trust Fund Board's (NITF) National Insurer Financial Strength (IFS) Rating and National Long-Term Rating at 'AA-(lka)'.The Outlook is Stable.Sri Lanka: Reinsurers sought for national disaster insurance fund.
Sri Lankan state-run insurer and reinsurer National Insurance Trust Fund (NITF) has floated a tender to obtain reinsurance support for the National Natural Disaster and Emergency Relief Insurance Scheme which will be launched next month. Read more..இணையத்தளத்தை பார்வையிட்ட எண்ணிக்கை