நிர்வாகம்


தலைமை நிர்வாக அதிகாரி / நியமித்த தகவல் அதிகாரி

திரு. சனத் C. டி சில்வா

Sanath


ACII London (Chartered Insurer)
தொலைபேசி :  +94112323007
மின்-அஞ்சல்:   ceo@nitf.lk


உதவி பொது மேலாளர்


செல்வி. நிமாலி பதிரண
[உதவி பொது மேலாளர்]
agm


தொலைபேசி :  +94710920845
மின்-அஞ்சல்:
nimalip@nitf.lk

உதவி பொது மேலாளர்


திரு. J.A.D.சிறிவர்தன
[உதவி பொது மேலாளர்]
agm


தொலைபேசி :  +94718030606
மின்-அஞ்சல்:
siri@nitf.lk

கிளை அலுவலக மேற்பார்வையாளர்

செல்வி. நிமாலி பெரேரா
[மேலாளர்]
Nimali


தொலைபேசி :  +94714452693
மின்-அஞ்சல் :
revenue.manager@nitf.lk
nimali@nitf.lk

நிதி பிரிவு


செல்வி. தம்மிக்க வீரகோன்
[மேலாளர்]
Dhammika


தொலைபேசி :  +94714285074
மின்-அஞ்சல் :
finance.manager@nitf.lk
dammika@nitf.lk


நிர்வாகம் மற்றும் மனித வள பிரிவு

திரு. P. R. A. லசந்த U குமார
[மேலாளர் / நியமித்த தகவல் அதிகாரி]
asanka


தொலைபேசி :  +94713847266
மின்-அஞ்சல்:
lasantha@nitf.lk

அக்ரஹார பிரிவு


திரு. அனுர சமரகோன்
[உதவி மேலாளர்]
Anuraதொலைபேசி :  +94718003190
மின்-அஞ்சல்:
agrahara.assistantmanager@nitf.lk
anura@nitf.lk

மறுகாப்பீட்டு பிரிவு


செல்வி. தேஷானி நானயக்கர
[உதவி மேலாளர்]
deshதொலைபேசி :  +94714451006
மின்-அஞ்சல் :
reinsurance.assistantmanager@nitf.lk
deshani@nitf.lk

பொது கோரிக்கைகள் பிரிவு

செல்வி. ரன்டிமா D.M. மனகே
[உதவி மேலாளர்]
randimaதொலைபேசி :  +94717388883
மின்-அஞ்சல் :
randima@nitf.lk


உள் தணிக்கை பிரிவுசெல்வி. காயத்ரி சொய்சா
[உதவி மேலாளர்]
gaya


தொலைபேசி :  +94713501504
மின்-அஞ்சல்:
audit.assistantmanager@nitf.lk
gayathris@nitf.lk

சிறிய காப்பீடு & தேசிய இயற்கை பேரழிவுப் பிளவுகள்

செல்வி. நிமேஷா சாஹபந்து
[உதவி மேலாளர்]
nime


தொலைபேசி :  +94715648500
மின்-அஞ்சல் :
nime@nitf.lk

மோட்டார் காப்புறுதி (எழுத்துறுதி) பிரிவு


செல்வி. உபேக்க்ஷா ஏகநாயகே
[உதவி மேலாளர்]
upeksha


தொலைபேசி :  +94778593665
மின்-அஞ்சல்:
motor.assistantmanager@nitf.lk
upeksha@nitf.lk

மோட்டார் கோரிக்கை பிரிவு


திரு. T. G. லக்ஷ்மன்
[உதவி மேலாளர்]
laksh


தொலைபேசி :  +94718021233
மின்-அஞ்சல் :
giclaim.assistantmanager@nitf.lk
tglaksman@nitf.lk


நிர்வாகம் மற்றும் மனித வள பிரிவு

திரு. சிதார அசன்க ஜயலத்
[உதவி மேலாளர்]
asanka


தொலைபேசி :  +94718533939
மின்-அஞ்சல் :
adminhr.assistantmanager@nitf.lk
jayalath@nitf.lk

நிதி பிரிவு


திரு. நாமல் காஞ்சன
[உதவி மேலாளர்]
namal


தொலைபேசி :  +94775313389
மின்-அஞ்சல்:
finance.assistantmanager@nitf.lk
namal@nitf.lk

தகவல் தொழில்நுட்பம் பிரிவு

திரு. J. M. K. ஜயசிங்ஹ
[உதவி மேலாளர்]
kavi


தொலைபேசி :  +94750131478
மின்-அஞ்சல்:
kavindra@nitf.lk

ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவு

திரு. ரஜித் குணசேகர
[உதவி மேலாளர்]
rajith


தொலைபேசி :  +94718693448
மின்-அஞ்சல்:
randd.assistantmanager@nitf.lk
rajith@nitf.lk


சட்ட பிரிவு


செல்வி. S. R. G. உதாரி பியபாஷிணி
[உதவி மேலாளர்]
udari


தொலைபேசி :  +94711734823
மின்-அஞ்சல்:
udarir@nitf.lk

அனுராதபுரம் கிளை


திரு. ஷாமல் சுமுது சேனரத்ன [கிளை மேலாளர்]
sumudu


தொலைபேசி :  +94702020218
மின்-அஞ்சல்:
sumudu@nitf.lk

ஹம்பாந்தோட்டை கிளை


திரு. M.N.K. பண்டிகமகே
[கிளை மேலாளர்]
Nirosh


தொலைபேசி :  +94702020217
மின்-அஞ்சல்:
nirosh@nitf.lk