අප ගැන

කළමණාකාරිත්වය

කළමණාකාරිත්වය

අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

සමාගම් සංකල්පය

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 2006 අංක 28 දරණ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනත (ජා .ර .භා .අ .පනත ) මගින් ස්ථාපිත කර ඇත. ආර්ථිකය වෙනුවෙන් එහි දායකත්වය සදහා ප්‍රතිරක්ෂණය ,වැඩ වර්ජන , කැරලි කෝලහාල ,සිවිල් අරගල සහ ත්‍රස්තවාදී වන රක්ෂණය , අග්‍රහාර වෛද්‍ය රක්ෂණය , සෞඛ්‍යය රක්ෂණය හා කෘෂි රක්ෂණය ඇතුලු අනෙකුත් වර්ගවල සාමාන්‍ය රක්ෂණ ආවරණ සදහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සැලසීම සිදු කරයි. ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනතට අනුව මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රථමයෙන් පාලනය කරන ලද රක්ෂණ අරමුදලක් වන වැඩ වර්ජන , කැරලි කෝලහාල ,සිවිල් අරගල සහ ත්‍රස්තවාදී රක්ෂණ අරමුදල පසුව ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වෙත පවරාගන්නා ලද අතර ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වෙනුවෙන් වැඩ වර්ජන , කැරලි කෝලහාල ,සිවිල් අරගල සහ ත්‍රස්තවාදී අවදානම් වෙනුවෙන් රක්ෂණ ආවරණ නිකුත් කරන සියලුම රක්‍ෂකයින් මේ සදහා ඔවුන් ලබා ගන්නා වාරික ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලට ප්‍රේෂණය කළ යුතු වේ.

අප දැක්ම

" සියලුම රක්ෂණය කල හැකි පාර්ශවයන් හට රැකවරණය සපයන ආරක්ෂිත ජාලයක් "

අප පරමාර්ථය

  • ශ්‍රී ලංකාවෙහි සමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් හවුල් වීම මගින් :
  • සමාජයේ ඕනෑම කාණ්ඩයකට දැරීමට පහසු ඵලදායීත්වයෙන් පිරි, කාර්යක්ෂම සහ ප්‍රගතිශීලී රක්ෂණ සේවයක්.
  • වෙනස්වන අවශ්‍යතාවයන් මගින් දේශීය ආර්ථිකයෙහි හටගන්නා ඉහල අවදානම් නිරාකරණය කිරීමට සංසදයන් සහ ක්‍රියා විධාන සැලසීම.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරක්ෂණ වෙළඳපොලෙහි ඕනෑකම් පිරිමසමින් දේශීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට අතිරේක ධාරිතාවක් සලසා දීම.

2006 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සම්පූර්ණයෙන්ම රජය යටතේ පාලනය වන ආයතනයකි.ඔබ වෙනුවෙන් අප අඩුම වාරිකයක් සඳහා වැඩිම ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට කැප වී සිටින්නෙමු.

අප ආයතනය රක්ෂණ කේෂ්ත්‍රයේ නව යුගයක් කරා ගෙන යමින් සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා අග්‍රහාර වෛද්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමය හදුන්වා දී ඇත.එමෙන්ම වර්ජන, කැරළි කෝලාහල, ජන කැලඹීම් හා ත්‍රස්ථවාදය හේතුවෙන් හට ගන්නා බලපෑම් සඳහාද අප SRCC & T අරමුදල ඔබව සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂණය කරනු ලැබේ.ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ප්‍රතිරක්ෂණ ආයතනය වන්නේ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල බව අප සාඩම්බරයෙන් නිවේදනය කර සිටින්නෙමු. සියලුම ප්‍රාථමික රක්ෂණ ආයතන මගින් 30%ක වගකීමක් ප්‍රතිරක්ෂණ අංශය වෙත අනිවාර්ය ලෙස පවරා දීමට රාජ්‍ය නීතියෙන් ගැසට් නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල පනත

ඉංග්‍රීසි

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල පනත

සිංහල

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල පනත

දෙමළ

වාර්ෂික වාර්තා සහ මුල්‍ය වාර්තා

විගණනය නොකළ මුල්‍ය වාර්තාව

2018

විගණනය නොකළ මුල්‍ය වාර්තාව

2017

වාර්ෂික වාර්තාව

2016

වාර්ෂික වාර්තාව

2015

වාර්ෂික වාර්තාව

2014

වාර්ෂික වාර්තාව

2013

වාර්ෂික වාර්තාව

2012

වාර්ෂික වාර්තාව

2011

වාර්ෂික වාර්තාව

2010

වාර්ෂික වාර්තාව

2009

වාර්ෂික වාර්තාව

2008 / 2007