මුල් පිටුව / බාගත කිරීම්
 • අග්‍රහාර රක්ෂණ හිමිකම් ලේඛන :

  "අග්‍රහාර" රක්ෂණ ක්‍රමයේ ලියාපදිංචි කිරීම සහ උපදෙස් [ ඉංග්‍රීසි ]      මෙතනින්
  "අග්‍රහාර" රක්ෂණ ක්‍රමයේ හිමිකම් ලබා ගැනීම සහ උපදෙස් [ සිංහල ]      මෙතනින්
  "අග්‍රහාර" රක්ෂණ ක්‍රමයේ හිමිකම් ලබා ගැනීම සහ උපදෙස් [ ඉංග්‍රීසි ]      මෙතනින්
  "අග්‍රහාර" රක්ෂණ ක්‍රමයේ හිමිකම් ලබා ගැනීම සහ උපදෙස් [ දෙමළ ]      මෙතනින්


  රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ : 12/2005

  2005 අය වැය යෝජනා මගින් සම්මත වූ රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා වන අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමය


  12/2005    චක්‍රලේඛය      මෙතනින්
  12/2005i    චක්‍රලේඛය      මෙතනින්
  12/2005ii    චක්‍රලේඛය      මෙතනින්
  12/2005iii    චක්‍රලේඛය      මෙතනින්
  12/2005iv    චක්‍රලේඛය      මෙතනින්
  12/2005v    චක්‍රලේඛය      මෙතනින්
  12/2005vi    චක්‍රලේඛය      මෙතනින්  අග්‍රහාර වෛද්‍ය රක්ෂණ හිමිකම් අයැදුම්පත්

  රෝහල් ගතවීම්,දරු උපත්,සැත්කම්, හෘද සැත්කම්, උපැස් යුගල්, හදිසි අනතුරු, පිළිකා සහ වෙනත් රෝගාබාධ සඳහා රක්ෂණ හිමිකම් අයැදුම්පත්.


  හිමිකම් අයැදුම්පත      මෙතනින්

  ලියාපදිංචි වීම සඳහා      මෙතනින්


  පුද්ගල , හදිසි අනතුරු මරණ සහ ස්වාභාවික මරණ රක්ෂණාවරණය හදිසි අනතුරකින් හෝ ස්වභාවිකව මිය ගිය අයෙකු වෙනුවෙන් හිමිකම් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත

  ( * සැලකිය යුතුයි : මෙම මරණ හිමිකම් මුදල ලබාගැනීමේදී ඔබ විසින් කිසිඳු බදු මුදලක්, මුද්දර ගාස්තුවක් හෝ ලියකියවිලි ගාස්තු ලෙස කිසිඳු මුදලක් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වෙත හෝ වෙනත් ආයතනයක් වෙත ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවන බව කරුනාවෙන් සලකන්න.)


  හිමිකම් අයැදුම්පත :-

       සිංහල අයැදුම්පත      මෙතනින්
       දෙමළ අයැදුම්පත      මෙතනින්
       ඉංග්‍රීසි අයැදුම්පත      මෙතනින්


  ණය සුරැකුම්පත් ඉල්ලුම්කිරීමේ අයැදුම්පත

       සිංහල අයැදුම්පත      මෙතනින්
       ඉංග්‍රීසි අයැදුම්පත      මෙතනින්


  *** පෞද්ගලික රෝහල් වල රෝහල්ගතවීම් වලදී හිමිකම් ගෙවනු ලබන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් පමණි. ***


  අග්‍රහාර රන් / රිදී රක්ෂණ ක්‍රමය :-

  හිමිකම් අයැදුම්පත

       සිංහල අයැදුම්පත      මෙතනින්
       ඉංග්‍රීසි අයැදුම්පත      මෙතනින්


  ලියාපදිංචි වීම සඳහා

       සිංහල අයැදුම්පත      මෙතනින්


  අග්‍රහාර රන් / රිදී රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සදහා :-

  හිමිකම් අයැදුම්පත

       සිංහල අයැදුම්පත      මෙතනින්
       ඉංග්‍රීසි අයැදුම්පත      මෙතනින්


  අග්‍රහාර විශ්‍රාමික රක්ෂණ ක්‍රමය :

  හිමිකම් අයැදුම්පත :-

       සිංහල අයැදුම්පත      මෙතනින්
       දෙමළ අයැදුම්පත      මෙතනින්
       ඉංග්‍රීසි අයැදුම්පත      මෙතනින්


  පුද්ගල , හදිසි අනතුරු මරණ සහ ස්වාභාවික මරණ රක්ෂණාවරණය හදිසි අනතුරකින් හෝ ස්වභාවිකව මිය ගිය අයෙකු වෙනුවෙන් හිමිකම් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත ( විශ්‍රාමික ) :

  හිමිකම් අයැදුම්පත :-

       සිංහල අයැදුම්පත      මෙතනින්