අප ගැන

කළමණාකාරිත්වය

කළමණාකාරිත්වය

අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

සමාගම් සංකල්පය

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය 2006 අංක 28 දරණ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනත මගින් ස්ථාපිත කරන ලදී. ආර්ථිකය සඳහා එහි දායකත්වය ප්‍රතිරක්ෂණය, වැඩ වර්ජනය, කෝලාහල, සිවිල් කලබගෑනි සහ අග්‍රහාර වෛද්‍ය රක්ෂණය, සෞඛ්‍ය රක්ෂණය, සාමාන්‍ය රක්‍ෂණ ඇතුළු බෝග රක්‍ෂණ ආවරණ සැපයීම ඇතුළත් වේ. සියලුම වර්ගවල සාමාන්‍ය රක්‍ෂණ විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය සිය සේවාවන් සාමාන්‍ය ජනතාවට ලබා දී ඇත.

අප දැක්ම

" සියලුම රක්ෂණය කල හැකි පාර්ශවයන් හට රැකවරණය සපයන ආරක්ෂිත ජාලයක් "

අප පරමාර්ථය

  • ශ්‍රී ලංකාවෙහි සමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් හවුල් වීම මගින් :
  • සමාජයේ සිටින රක්‍ෂණය කලහැකි ඕනෑම කාණ්ඩයකට දැරීමට පහසු ඵලදායීත්වයෙන් පිරි, කාර්යක්ෂම සහ ප්‍රගතිශීලී රක්ෂණ සේවයක්.
  • සංචිත කිරීම සහ වෙනත් විධිවිධාන හරහා අවශ්‍යතා වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන ඉහළ අවදානම් ආවරණය කිරීම සඳහා දේශීය වෙළඳපොළට විසඳුම් ලබා දීම.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරක්ෂණ වෙළඳපොලෙහි ඕනෑකම් පිරිමසමින් දේශීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට අතිරේක ධාරිතාවක් සලසා දීම.

රාජ්‍ය අංශය සඳහා අග්‍රහාර රක්ෂණය ලබා දීම සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ලෙස ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 2006 දී පිහිටුවන ලදී. අපි අද්විතීය ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම ඉදිරිපත් කරන අතර සාමාන්‍ය රක්ෂණ කර්මාන්තයේ සියලුම අංශ සඳහා ආරක්ෂාව සපයන්නෙමු.

අප ආයතනය රක්ෂණ කේෂ්ත්‍රයේ නව යුගයක් කරා ගෙන යමින් සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා අග්‍රහාර වෛද්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමය හදුන්වා දී ඇත.එමෙන්ම වර්ජන, කැරළි කෝලාහල, ජන කැලඹීම් හා ත්‍රස්ථවාදය හේතුවෙන් හට ගන්නා බලපෑම් සඳහාද අප SRCC & T අරමුදල ඔබව සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂණය කරනු ලැබේ.ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ප්‍රතිරක්ෂණ ආයතනය වන්නේ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල බව අප සාඩම්බරයෙන් නිවේදනය කර සිටින්නෙමු. සියලුම ප්‍රාථමික රක්ෂණ ආයතන මගින් 30%ක වගකීමක් ප්‍රතිරක්ෂණ අංශය වෙත අනිවාර්ය ලෙස පවරා දීමට රාජ්‍ය නීතියෙන් ගැසට් නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනත

ඉංග්‍රීසි

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනත

සිංහල

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනත

දෙමළ

විගණන ප්‍රකාශනය

විගණන ප්‍රකාශනය

2021

විගණන ප්‍රකාශනය

2020

මුල්‍ය වාර්තා

විගණනය නොකළ මුල්‍ය වාර්තාව

2023

විගණනය කළ මුල්‍ය වාර්තාව

2022

විගණනය කළ මුල්‍ය වාර්තාව

2021

විගණනය කළ මුල්‍ය වාර්තාව

2020

වාර්ෂික වාර්තා

වාර්ෂික වාර්තාව

2020

වාර්ෂික වාර්තාව

2019

විගණනය කළ මුල්‍ය වාර්තාව

2018

විගණනය කළ මුල්‍ය වාර්තාව

2017

වාර්ෂික වාර්තාව

2016

වාර්ෂික වාර්තාව

2015

වාර්ෂික වාර්තාව

2014

වාර්ෂික වාර්තාව

2013

වාර්ෂික වාර්තාව

2012

වාර්ෂික වාර්තාව

2011

වාර්ෂික වාර්තාව

2010

වාර්ෂික වාර්තාව

2009

වාර්ෂික වාර්තාව

2008 / 2007