මුල් පිටුව / අප ගැන / අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය
image
සාගලා අබේවික්‍රම


සභාපති - ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල
  0112 026 666
image
කේ.එම්.බී.පී. වීරසිංහ
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
මුදල් අමාත්‍යංශය
image
මදාරා ද සිල්වා
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

අධ්‍යක්ෂක (වැඩබලන)
කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
image
එච්.එම්.ටී.පී. හේරත්
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

අධ්‍යක්ෂක
රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
image
සිසිර කුමාර හේනාධීර
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
image
ඩබ්ලිව්.පී.ආර්.පී.එච්. ෆොන්සේකා
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

සාමාන්‍යධිකාරී
ලංකා බැංකුව