මුල් පිටුව / අප ගැන / අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය
image
එම්.එම්. මවාහිබ් මවුජූඩ්


සභාපති - ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල
  0112 333 919
  0114 740 694
image
පී.එම්.කේ. හෙට්ටිආරච්චි


ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී
( වැඩ බලන )
  0112 026 677
image
ඩී.පී.ජී ප්‍රදීප්
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
මුදල් අමාත්‍යංශය
image
එම්.කේ.පී. කුමාර
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
මුදල් අමාත්‍යංශය
image
එච්.ඒ.සී. කුමාරසිංහ
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක
රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය
image
කාන්ති ගුණවර්ධන
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික

අතිරේක ලේකම් ( පරිපාලන )
සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය