මුල් පිටුව / පුවත්

අග්‍රහාර රියමිතුරු යෝජනා ක්‍රමය

සුවහසක් රාජ්‍ය සේවක වන ඔබ වෙනුවෙන් ජාතික රක්‍ෂණ භාර අරමුදල විසින් පවත්වාගෙන යන මෝටර් රථ රක්ෂණාවරණයේ අග්‍රහාර රියමිතුරු යෝජනා ක්‍රමයේ නවතම යෝජනා පත්‍රය මෙහිදී ලබාගත හැක.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 22 අප්‍රේල් 2022


ජාතික සංවර්ධනයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ඇප කැප වෙයි.

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල පිහිටුවන ලද්දේ 2006 අංක 28 දරණ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනත මගිනි."ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ අවශ්‍යතා ඇති සියලුම රක්ෂණ අංශ සදහා ආරක්ෂාව" යන දැක්ම මගින් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ආර්ථිකය කෙරෙහි දක්වන දායකත්වයට ප්‍රතිරක්ෂණය,වැඩවර්ජන,කැරලි කෝලහල,සිවිල් කලබල සහ ත්‍රස්තවාදී රක්ෂණය,අග්‍රහාර වෛද්‍ය රක්ෂණය,සෞඛ්‍ය රක්ෂණය හා වෙනත් සාමාන්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමයන් ඇතුලත් වේ.
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 2020 වසර තුලදී බදු ගෙවීමෙන් පසු රුපියල් බිලියන 7.5 ක ලාබයක් ලබාගැනීමට හැකිවී ඇත. 2020 වසර සදහා බදුගෙවීමෙන් පසු ලාභය 2019 වසරට සාපේක්ෂව 141% වර්ධනයකි.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 18 පෙබරවාරි 2022
වැදගත් :

මරණ හිමිකමක් ඉල්ලුම් කිරීමේදී හෝ වෙනත් කිසිදු ආකාරයක හිමිකම් ගෙවීමක් සදහා කිසිදු මුදලක් බදු, මුද්දර ගාස්තු හෝ ලේඛන ගාස්තු වශයෙන් ජාතික රක්‍ෂණ භාර අරමුදලට හෝ වෙනත් ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට ගෙවිය යුතු නැත. එලෙස මුදල් ඉල්ලීම් කලහොත් වංචා සහගතව ඔබගෙන් අල්ලස් ලබාගැනීම සදහා තැත්කිරීමක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.