මුල් පිටුව / ලියාපදිංචි වීම්

ඔබගේ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන රක්ෂණ සාමාජිකත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) ඇතුලත් කරන්න.


ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය           :       

නව ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය     :