මුල් පිටුව / අර්ධ රාජ්‍ය හිමිකම්

පසු ගිය මාස තුනක කාලය තුල ඔබගේ හිමිකම් සහ අනෙකුත් විස්තර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න.


ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය           :       

නව ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය     :