මුල් පිටුව / කාර්යාල පිහිටීම

ප්‍රධාන කාර්යාලීය ක්ෂණික ඇමතුම්


අග්‍රහාර රක්ෂණ

අංශය
 • වැඩබලන කළමනාකරු :  අනුර සමරකෝන්
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 711 940 222
  ෆැක්ස්    :  +94 112 323 006
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  anura@nitf.lk
  රක්ෂණ නිලධාරී  :  +94 702 020 224
                          :  +94 702 020 225
                          :  +94 710 553 639

අග්‍රහාර (විශ්‍රාමික) රක්ෂණ

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  නිමෙෂා සහබන්දු
  දුරකථන   :  +94 112 026 668
  ජංගම දුරකථන  :  +94 715 648 500
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 113 135 102,
  ෆැක්ස්  :   +94 112 338 998
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  nime@nitf.lk

මෝටර් රථ රක්ෂණ (හිමිකම්)

අංශය
 • දුරකථන   :  +94 112 026 667
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 114 892 618,
  +94 716 242 242,
  +94 773 768 376,
  +94 702 020 220-1
  ෆැක්ස්  :  +94 112 333 893 / +94 114 702 667

මෝටර් රථ රක්ෂණ (ප්‍රාරක්ෂණ)

අංශය
 • වැඩබලන කළමනාකරු :  උපේක්ෂා ඒකනායක
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 663
  ජංගම දුරකථන  :  +94 778 593 665
  ෆැක්ස්  :  +94 112 431 145
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  upeksha@nitf.lk

සාමාන්‍ය රක්ෂණ (හිමිකම්)

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  රන්දිමා ඩි.ම් මානගේ
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 661
  ජංගම දුරකථන  :  +94 717 388 883
  ෆැක්ස්  :  +94 112 421 765
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  randima@nitf.lk

ප්‍රතිරක්ෂණය/ SRCC & TR Fund

අංශය
 • වැඩබලන කළමනාකරු :  දේෂාණි නානයක්කාර
  දුරකථන   :  +94 112 026 669
  ජංගම දුරකථන  :  +94 714 451 006
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 447 072
  ෆැක්ස්  :  +94 114 700 988
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  deshani@nitf.lk

සාමාන්‍ය රක්ෂණ(ප්‍රාරක්ෂණ) සහ ශාඛා අධීක්ෂණ

අංශය
 • කළමනාකරු :  නිමාලි පෙරේරා
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 680
  ජංගම දුරකථන  :  +94 714 452 693
  දුරකථන   :  +94 113 134 747
  ෆැක්ස්  :   +94 112 421 730
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  nimali@nitf.lk

පරිපාලන හා මානව සම්පත්

අංශය
 • කළමනාකරු :  පී.ආර්.ඒ. ලසන්ත යූ. කුමාර
  දුරකථන   :  +94 112 026 660
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 336 525
  ෆැක්ස්  :   +94 112 338 778
  ජංගම දුරකථන  :  +94 713 847 266
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  lasantha@nitf.lk

ගිණුම්

අංශය
 • කළමනාකරු :  ධම්මිකා වීරකෝන්
  දුරකථන   :  +94 113 131 111
  ෆැක්ස්  :   +94 112 338 777
  ජංගම දුරකථන  :  +94 714 285 074
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  dammika@nitf.lk

ආදායම්

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  ගයත්‍රී සොයිසා
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 600
  ෆැක්ස්  :   +94 112 338 778
  ජංගම දුරකථන  :  +94 713 501 504
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  gayathris@nitf.lk
   

පර්යේෂණ හා විශ්ලේෂණ

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  රජිත් ගුණසේකර
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 673
  ෆැක්ස්   :   +94 112 338 778
  ජංගම දුරකථන  :  +94 718 693 448
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  rajith@nitf.lk
   

තොරතුරු තාක්ෂණ

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  කාවින්ද්‍ර ජයසිංහ
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 662
  ෆැක්ස්  :  +94 114 366 003
  ජංගම දුරකථන  :  +94 750 131 478
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  kavindra@nitf.lk

අග්‍රහාර අංශ ස්ථාපිත කර ඇති දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල


චාන්දනී,
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
අකුරැස්ස.
ජංගම දුරකථන : (+94) 710 920 856

අමිල මධුශංක
ලේකම් කාර්යාලය,
අම්පාර.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 248

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
අංක 514/A2/A,
මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත,
අනුරාධපුරය.
දුරකථන : (94) 252 224 307

මෙලානි නිසංසලා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
බදුල්ල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 965
විද්‍යුත් තැපෑල : melani@nitf.lk

අරුණි පෙත්තනායක
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
බණ්ඩාරවෙල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 963
විද්‍යුත් තැපෑල : parunawilasini@gmail.com

එම්. මහේෂ්වරන්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මඩකලපුව.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 241

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල,
අංක 95, UPTO ගොඩනැගිල්ල,
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත,
කොළඹ 2.
දුරකථන : (94) 112 026 600

එච්.වයි.ජී. චන්දිමා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
ඇල්පිටිය.
ජංගම දුරකථන : (+94) 710 801 805

තක්ශිලා නානායක්කාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
ගාල්ල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 214
ෆැක්ස් : (+94) 912 230 477
විද්‍යුත් තැපෑල : thakshila@nitf.lk

ශාලුකා ජනේත්‍රි
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
ගම්පහ.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 244
විද්‍යුත් තැපෑල : shaluka@nitf.lk

සුබෝධා කුමාරි
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
හඟුරන්කෙත.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 960
විද්‍යුත් තැපෑල : subodhap@nitf.lk

අජන්ත වන්නිආරච්චි
පරිපාලන සංකීර්ණය,
ගන්නොරුව පාර,
සිරිබෝපුර,
හම්බන්තොට.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 254
විද්‍යුත් තැපෑල : ajantha@nitf.lk

නිමල් රංජිත්
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
ඉපලෝගම.
ජංගම දුරකථන : (94) 710 920 858

වී. ලක්සුජාන්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
යාපනය.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 234

සංජීවනී කුමාරි
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කළුතර.
ජංගම දුරකථන : (+94) 702 020 245

වී.එල්.රුවන්ති කුමාරසිංහ
නො. 879/2,
විලියම් ගොපල්ලව මාවත,
මහනුවර.
දුරකථන : (+94) 812 222 310 / (+94) 702 020 212
විද්‍යුත් තැපෑල : ruwa@nitf.lk

රජීශා රසාදරී
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කටුවන.
ජංගම දුරකථන : (94) 710 802 150
විද්‍යුත් තැපෑල : rajeesha@nitf.lk

චාමර රණසිංහ
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කෑගල්ල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 211
විද්‍යුත් තැපෑල : chamara@nitf.lk

පී. ප්‍රදීපන්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කිලිනොච්චි.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 9620

චාමිනි අබේවර්ධන
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කුලියාපිටිය.
ජංගම දුරකථන : (94) 710 802 009
විද්‍යුත් තැපෑල : chaminee@nitf.lk

පී.එච්. රෝහිත නවරත්න
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,
කුරුණෑගල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 233
විද්‍යුත් තැපෑල : rohitha@nitf.lk

රේණුකා රාජපක්ෂ
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
මහියංගනය.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 964
විද්‍යුත් තැපෑල : rwrkumuduni@gmail.com

දිනේෂිකා සුබසිංහ
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මහව.
ජංගම දුරකථන : (94) 710 802 105
විද්‍යුත් තැපෑල : dineshika@nitf.lk

කැලුම් මධුශංක
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මොනරාගල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 236

එල්.කේ. නයනා රත්නායක
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මන්නාරම.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 956

<

හේෂානි අනුරුද්ධිකා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මාතලේ.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 959
විද්‍යුත් තැපෑල : hashanianuruddika88@gmail.com

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
දකුණු පළාත් ප්‍රධාන කාර්යාලය,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මාතර,
දුරකථන : (94) 412 233 373

විනොජනි විජේන්ද්‍
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මුලතිව්.
ජංගම දුරකථන : (94) 711 194 698

එස්.ජී. රේඛා සුන්දරගෙදර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
නුවරඑලිය.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 213
විද්‍යුත් තැපෑල : rekha@nitf.lk

එල්. නලින් කුමාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
පොළොන්නරුව.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 240

එච්.කේ.ඒ. ප්‍රියංගිකා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
රත්නපුර.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 230
විද්‍යුත් තැපෑල : priyangi@nitf.lk

සෙව්වන්දි ගුණසේන
ප්‍රාදේශීය සභාව
රුවන්වැල්ල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 821 127
විද්‍යුත් තැපෑල : sewwandhi@nitf.lk

ඩී.ඩී.එන්. හරින්දි
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
සීතාවක.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 246
විද්‍යුත් තැපෑල : nadu9092@gmail.com

නෙලුනි දිල්හාරා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
ත්‍රිකුණාමලය.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 242

ආර්. වර්ජිනි
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
වව්නියාව.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 957

ලසන්ති ප්‍රනාන්දු
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
වෙන්නප්පුව.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 238