මුල් පිටුව / කාර්යාල පිහිටීම

ප්‍රධාන කාර්යාලීය ක්ෂණික ඇමතුම්


අග්‍රහාර රක්ෂණ

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු  :  අනුර සමරකෝන්
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 690
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  anura@nitf.lk
  රක්ෂණ නිලධාරී  :  +94 702 020 224
                          :  +94 702 020 225
                          :  +94 710 553 639

හිමිකම්

අංශය
 • කළමනාකරු :  නිමේෂා සහබන්දු
  දුරකථන   :  +94 112 026 668
  ජංගම දුරකථන  :  +94 715 648 500
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  nime@nitf.lk

මෝටර් රථ රක්ෂණ (හිමිකම්)

අංශය
 • වැඩබලන කළමනාකරු :  රන්දිමා ඩි.ම් මානගේ දුරකථන   :  +94 112 026 667
  ජංගම දුරකථන  :  +94 717 388 883
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 114 892 618,
  +94 716 242 242,
  +94 773 768 376,
  +94 702 020 220-1
  ෆැක්ස්  :  +94 112 333 893 / +94 114 702 667
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  randima@nitf.lk

සාමාන්‍ය රක්ෂණ හිමිකම් (මෝටර් රථ සහ මෝටර් රථ නොවන)

අංශය
 • වැඩබලන කළමනාකරු :  රන්දිමා ඩි.ම් මානගේ
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 661
  ජංගම දුරකථන  :  +94 717 388 883
  ෆැක්ස්  :  +94 112 421 765
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  randima@nitf.lk

ප්‍රාරක්ෂණ

අංශය
 • කළමනාකරු :  උපේක්ෂා ඒකනායක
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 663
  ජංගම දුරකථන  :  +94 778 593 665
  ෆැක්ස්  : +94 112 421 765
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  upekshae@nitf.lk

ප්‍රාරක්ෂණ (මෝටර් රථ සහ මෝටර් රථ නොවන)

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  සමීර වාස්
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 130
  ජංගම දුරකථන  :  +94 773 055 032
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  wass@nitf.lk

ප්‍රතිරක්ෂණය

අංශය
 • කළමනාකරු :  ප්‍රශාන් වික්‍රමසිංහ
  දුරකථන   :  +94 112 026 669
  ජංගම දුරකථන  :  +94 714 296 622
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 447 072
  ෆැක්ස්  :  +94 112 328 183
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  prashan@nitf.lk

ප්‍රතිරක්ෂණය

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  ගයනි බන්නැහැක
  ජංගම දුරකථන  :  +94 760 526 131
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  gayanibanneheka@nitf.lk

අලෙවිකරණ

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  නුවන් දිසානායක
  දුරකථන   :  +94 112 026 692
  ජංගම දුරකථන  :  +94 718 052 583
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  nuwand@nitf.lk

පරිපාලන හා මානව සම්පත්

අංශය
 • දුරකථන   :  +94 112 026 660
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 336 525
  ෆැක්ස්  :   +94 112 338 778

පරිපාලන හා මානව සම්පත්

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  සිතාර අසංක ජයලත්
  ක්ෂණික ඇමතුම්   :  +94 112 026 671
  ජංගම දුරකථන  :  +94 718 533 939
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  jayalath@nitf.lk

ගිණුම්

අංශය
 • වැඩබලන සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී :  ධම්මිකා වීරකෝන්
  ක්ෂණික ඇමතුම් :   +94 112 026 670
  දුරකථන   :  +94 113 131 111
  ෆැක්ස්  :   +94 112 338 777
  ජංගම දුරකථන  :  +94 714 285 074
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  dammika@nitf.lk

ගිණුම්

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  නාමල් කාංචන
  ක්ෂණික ඇමතුම් :   +94 112 026 665
  ජංගම දුරකථන  :  +94 716 495 534
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  namal@nitf.lk

ගිණුම්කරණ සහ මූල්‍ය වාර්තාකරණ

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  සිසිත චන්ද්‍රකුමාර
  ක්ෂණික ඇමතුම් :   +94 112 026 676
  ජංගම දුරකථන  :  +94 773 223 212
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  sisitha@nitf.lk

අවදානම් කළමනාකරණය සහ ආයෝජන

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  එස්.කේ මුණසිංහ
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 689
  ජංගම දුරකථන  :  +94 716 409 953
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  sachintha@nitf.lk
   

අවදානම් කළමනාකරණ ඉංජිනේරු

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  සඳරුවන් රස්නායක
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 694
  ජංගම දුරකථන  :  +94 717 451 527
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  sandaruwanr@nitf.lk
   

පර්යේෂණ හා විශ්ලේෂණ

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  රජිත් ගුණසේකර
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 673
  ෆැක්ස්   :   +94 112 338 778
  ජංගම දුරකථන  :  +94 718 693 448
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  rajith@nitf.lk
   

තොරතුරු තාක්ෂණ

අංශය
 • කළමනාකරු  :  ගිහාන් කොස්සින්න
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 662
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  gihan@nitf.lk

තොරතුරු තාක්ෂණ

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු  :  චතුරංග පෙරේරා
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 650
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  chathuranga@nitf.lk

අභ්‍යන්තර විගණන

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු  :  සමන් බණ්ඩාර
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 674
  ජංගම දුරකථන  :  +94 706 411 511
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  saman@nitf.lk

නීති

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු :  යු.එස්. කුලතුංග
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 672
  ජංගම දුරකථන  :  +94 767 550 708
  ෆැක්ස්   :  +94 112 331 172
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  sudarshi@nitf.lk

නීති සහ මණ්ඩල ලේකම්

 • සහකාර කළමනාකරු  :  ප්‍රතිභා වැලිකන්න
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 672
  ජංගම දුරකථන  :  +94 715 736 307
  ෆැක්ස්   :  +94 112 331 172
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  prathibhaw@nitf.lk

ආයුගණක

අංශය
 • කළමනාකරු  :  ගයාන් සමීර
  ක්ෂණික ඇමතුම්  :  +94 112 026 691
  ජංගම දුරකථන  :  +94 772 559 189
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  gayanf@nitf.lk

SRCC

අංශය
 • සහකාර කළමනාකරු  :  එරංගි මදනායක
  ජංගම දුරකථන  :  +94 714 452 692
  විද්‍යුත් තැපෑල  :  era@nitf.lk

අග්‍රහාර අංශ ස්ථාපිත කර ඇති දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල


නිලුකා චාන්දනී,
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
අකුරැස්ස.
ජංගම දුරකථන : (+94) 710 920 856

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
අංක 514/A2/A,
මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත,
අනුරාධපුරය.
දුරකථන : (94) 252 224 307

මෙලානි නිසංසලා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
බදුල්ල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 965
විද්‍යුත් තැපෑල : melani@nitf.lk

එම්. මහේෂ්වරන්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මඩකලපුව.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 241

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල,
අංක 95, UPTO ගොඩනැගිල්ල,
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත,
කොළඹ 2.
දුරකථන : (94) 112 026 600

තක්ශිලා නානායක්කාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
ගාල්ල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 214
ෆැක්ස් : (+94) 912 230 477
විද්‍යුත් තැපෑල : thakshila@nitf.lk

මදුරි ලක්ෂිකා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
ගම්පහ.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 244
විද්‍යුත් තැපෑල : maduri@nitf.lk

සුබෝධා කුමාරි
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
හඟුරන්කෙත.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 960
විද්‍යුත් තැපෑල : subodhap@nitf.lk

අජන්ත වන්නිආරච්චි
පරිපාලන සංකීර්ණය,
ගන්නොරුව පාර,
සිරිබෝපුර,
හම්බන්තොට.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 254
විද්‍යුත් තැපෑල : ajantha@nitf.lk

නිමල් රංජිත්
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
ඉපලෝගම.
ජංගම දුරකථන : (94) 710 920 858

වී. ලක්සුජාන්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
යාපනය.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 234

සංජීවනී කුමාරි
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කළුතර.
ජංගම දුරකථන : (+94) 702 020 245

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල,
නිවාස ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
පළමු මහල,
යටිනුවර වීදිය,
මහනුවර.
දුරකථන : (+94) 812 222 310 / (+94) 702 020 212
විද්‍යුත් තැපෑල : ruwa@nitf.lk

චාමර රණසිංහ
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කෑගල්ල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 211
විද්‍යුත් තැපෑල : chamara@nitf.lk

පී. ප්‍රදීපන්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කිලිනොච්චි.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 962

චාමිනි අබේවර්ධන
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කුලියාපිටිය.
ජංගම දුරකථන : (94) 710 802 009
විද්‍යුත් තැපෑල : chaminee@nitf.lk

පී.එච්. රෝහිත නවරත්න
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,
කුරුණෑගල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 233
විද්‍යුත් තැපෑල : rohitha@nitf.lk

කැලුම් මධුශංක
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මොනරාගල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 236

විද්‍යුත් තැපෑල : kelum@nitf.lk

එල්.කේ. නයනා රත්නායක
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මන්නාරම.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 956

<

චන්දික නුවන්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මාතලේ.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 959
විද්‍යුත් තැපෑල : chandika@nitf.lk

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
දකුණු පළාත් ප්‍රධාන කාර්යාලය,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මාතර,
දුරකථන : (94) 412 233 373

එස්.ජී. රේඛා සුන්දරගෙදර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
නුවරඑලිය.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 213
විද්‍යුත් තැපෑල : rekha@nitf.lk

එල්. නලින් කුමාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
පොළොන්නරුව.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 240

විද්‍යුත් තැපෑල : nalin@nitf.lk

අනුෂා ප්‍රියංගනි
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
රත්නපුර.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 230
විද්‍යුත් තැපෑල : priyangi@nitf.lk

නයනා නිරෝෂනි
ප්‍රාදේශීය සභාව
රුවන්වැල්ල.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 821 127
විද්‍යුත් තැපෑල : nayana@nitf.lk

නෙලුනි දිල්හාරා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
ත්‍රිකුණාමලය.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 242

විද්‍යුත් තැපෑල : neluni@nitf.lk

ආර්. වර්ජිනි
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
වව්නියාව.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 578 957

විද්‍යුත් තැපෑල : verjini@nitf.lk

ලසන්ති ප්‍රනාන්දු
කොට්ඨාස ලේකම් කාර්යාලය,
වෙන්නප්පුව.
ජංගම දුරකථන : (94) 702 020 238

විද්‍යුත් තැපෑල : lasanthikaf@nitf.lk