මුල් පිටුව / පාරිභෝගික සේවා

යොමුකරන්න ඔබේ පණිවිඩය නැතිනම් අමතන්නදුරකථන ඇමතුම්  (+94) 112 026 600


කෙටි පණිවිඩ  (+94) 702 020 235


මෝටර් රථ රක්ෂණ ( හිමිකම් )   (+94) 114 321 600


මෝටර් රථ රක්ෂණ ( ප්‍රාරක්ෂණ )  (+94) 702 020 216