මුල් පිටුව / අප ගැන / කළමණාකාරිත්වය

ගමානි ලියනාරච්චි

ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී
දුරකථන : + 94 112 026 677
විද්‍යුත්     : gamani_ceo@nitf.lk

නිමාලි පතිරණ

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
රක්ෂණ අංශය

Bsc(Hons), FII, CII(Cert)

දුරකථන : + 94 112 026 699
ජංගම     : + 94 710 920 845
විද්‍යුත්     : nimalip@nitf.lk

සමිල් තුෂාර

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
මෙහෙයුම්දුරකථන : + 94 112 026 644
විද්‍යුත්     : samil@nitf.lk

ධම්මිකා වීරකෝන්

වැඩබලන සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
ගිණුම් අංශය

ACA, MBA Finance(Col), Bsc Accountancy(SP) Hons(Sri.j)

දුරකථන : +94 112 026 670
දුරකථන : +94 113 131 111
ජංගම     : + 94 714 285 074
විද්‍යුත්     : dammika@nitf.lk

පී.ආර්.ඒ ලසන්ත යූ. කුමාර

කළමනාකරු / තොරතුරු නිලධාරී
පරිපාලන අංශය

MBA(Col), ACIPM, Bsc(HRM)

දුරකථන : +94 112 026 660
දුරකථන : + 94 112 336 525
ජංගම     : + 94 777 328 460
විද්‍යුත්     : lasantha@nitf.lk

නිමාලි පෙරේරා

කළමනාකරු
අග්‍රහාර අංශයදුරකථන : + 94 112 026 680
විද්‍යුත්     : nimali@nitf.lk

උපේක්ෂා ඒකනායක

කළමනාකරු
මෝටර් රථ ප්‍රාරක්ෂණ අංශයදුරකථන : + 94 112 026 663
ජංගම     : + 94 778 593 665
විද්‍යුත්     : upeksha@nitf.lk

දේශානි නානයක්කාර

වැඩබලන කළමනාකරු
ප්‍රතිරක්ෂණය සහ SRCC අංශයදුරකථන : + 94 112 026 669
ජංගම     : + 94 714 451 006
විද්‍යුත්     : deshani@nitf.lk

ගිහාන් කොස්සින්න

කළමනාකරු
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයදුරකථන : + 94 112 026 662
විද්‍යුත්     : gihan@nitf.lk

අනුර සමරකෝන්

වැඩබලන කළමනාකරු
අලෙවිකරණ අංශය

BSc.(Mgt) special(USJP), MBA(UK)

ජංගම     : + 94 711 940 222
විද්‍යුත්     : anura@nitf.lk

රන්දිමා ඩි.ම් මානගේ

සහකාර කළමනාකරු
සාමාන්‍ය රක්ෂණ හිමිකම් (මෝටර් රථ සහ මෝටර් රථ නොවන) අංශය

B Com(sp) Hon MBA-fin (Colombo)

දුරකථන : + 94 112 026 661
දුරකථන : +94 112 026 667
ජංගම     : + 94 717 388 883
විද්‍යුත්     : randima@nitf.lk

නිමෙෂා සහබන්දු

සහකාර කළමනාකරු
අග්‍රහාර (විශ්‍රාමික) අංශයදුරකථන : + 94 112 026 668
ජංගම     : + 94 715 648 500
විද්‍යුත්     : nime@nitf.lk

සිතාර අසංක ජයලත්

සහකාර කළමනාකරු
පරිපාලන අංශයදුරකථන : + 94 112 026 671
ජංගම     : + 94 718 533 939
විද්‍යුත්     : jayalath@nitf.lk

නාමල් කාංචන

සහකාර කළමනාකරු
ගිණුම් අංශයදුරකථන : + 94 112 026 665
ජංගම     : +94 716 495 534
විද්‍යුත්     : namal@nitf.lk

චතුරංග පෙරේරා

සහකාර කළමනාකරු (වැඩබලන)
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
දුරකථන : + 94 112 026 650
විද්‍යුත්     :chathuranga@nitf.lk

සිසිත චන්ද්‍රකුමාර

සහකාර කළමනාකරු
ගිණුම්කරණ සහ මූල්‍ය වාර්තාකරණ

B.BMgt(HRM) (sp), MAAT, Chartered Finalist

දුරකථන : + 94 112 026 600
ජංගම     : + 94 773 223 212
විද්‍යුත්     : sisitha@nitf.lk

ගයත්‍රී සොයිසා

සහකාර කළමනාකරු
අවදානම් කළමනාකරණය සහ ආයෝජන

BBA, (SP), ACMA, CGMA, MBA(UK)

දුරකථන : + 94 112 026 664
ජංගම     : + 94 713 501 504
විද්‍යුත්     : gayathris@nitf.lk

එම්. එන්. කේ. පාඩිගම

ශාඛා කළමනාකරු
මාතර ශාඛාවදුරකථන : + 94 412 233 373
ජංගම     : + 94 702 020 217
විද්‍යුත්     : nirosh@nitf.lk

අයි.පී. වික්‍රමආරච්චි

වැඩබලන ශාඛා කළමනාකරු
අනුරාධපුර ශාඛාවදුරකථන : + 94 252 224 307
ජංගම     : + 94 710 553 433
විද්‍යුත්     : indeera@nitf.lk

සමන් බණ්ඩාර

විගණකාධිකාරී
අභ්‍යන්තර විගණනයදුරකථන : + 94 112 026 674
විද්‍යුත්     : saman@nitf.lk

ලුම්බිණි උත්පලා

සහකාර කළමනාකරු
නීති

L.L.B (Hons) - Colombo
L.L.M (Sri Lanka), Attorney - at - Law
Commissioner For Oaths, Company Secretary, Notary Public

විද්‍යුත්     : lumbini@nitf.lk

රජිත් ගුණසේකර

සහකාර කළමනාකරු
පර්යේෂණ හා විශ්ලේෂණ අංශය

F.I.I.I.
MBA(Col), A.C.M.A. (U.K.), C.G.M.A.
M.C.I.M. (U.K.), Prof. Post Graduate Diploma in Marketing (U.K.)
B. Sc. (Agric.) (Special) (Economics Majoring)
Diploma in Computer Programming
Advanced English Diploma

දුරකථන : + 94 112 026 673
ජංගම     : + 94 718 693 448
විද්‍යුත්     : rajith@nitf.lk