මුල් පිටුව / පුවත්

කොරෝනා ආසාදිත අග්‍රහාර සාමාජිකයින් සඳහා නිවාස නිරෝධායනය වෙනුවෙන් ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

හිතවත් අග්‍රහාර සාමාජිකයිනි,
කෝවිඩ් ආසාධිතව වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ නිවෙස්ගතව ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අදාළ අග්‍රහාර සාමාජිකයාට පමණක් උපරිම දින 10ක් සදහා ඔවුන් ලබාගෙන ඇති රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය අනුව ප්‍රතිලාභ ගෙවීමට අනුමැතිය හිමිව ඇත.ඒ අනුව හිමිකම් ලබාගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින සාමාජිකයින් හිමිකම් අයදුම්පත සමග ආයතන ප්‍රධානියා සහතික කරන ලද පහත ලේඛන ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වා සිටිමු.

  • 1. සම්පූර්ණ කරන ලද අග්‍රහාර අයදුම්පත
  • 2. අදාළ වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය විසින් නිවෙස්ගතව ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද රෝග නිශ්චය වාර්තාවෙහි සහතික කරන ලද පිටපත (එහි ප්‍රතිකාර ආරම්භ කල දිනය සහ ප්‍රතිකර අවසන් කල දිනය පැහැදිලිව සදහන්වී තිබිය යුතුයි. )
  • 3. PCR වාර්තාවේ හෝ Antigen පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සහතික කරන ලද පිටපත
  • 4. ප්‍රතිකාර ලබාගත් මාසයට පෙර මාස 03ක වැටුප් වාර්තා

විසින් සංස්කාරක    දිනය 15 ඔක්තෝබර් 2021වැදගත් :

මරණ හිමිකමක් ඉල්ලුම් කිරීමේදී හෝ වෙනත් කිසිදු ආකාරයක හිමිකම් ගෙවීමක් සදහා කිසිදු මුදලක් බදු, මුද්දර ගාස්තු හෝ ලේඛන ගාස්තු වශයෙන් ජාතික රක්‍ෂණ භාර අරමුදලට හෝ වෙනත් ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට ගෙවිය යුතු නැත. එලෙස මුදල් ඉල්ලීම් කලහොත් වංචා සහගතව ඔබගෙන් අල්ලස් ලබාගැනීම සදහා තැත්කිරීමක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.