මුල් පිටුව / ප්‍රතිරක්ෂණය

ප්‍රතිරක්ෂණය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ විපතකදී මුල් රක්‍ෂණකරුට අත්විඳින සම්පූර්ණ පාඩුව සීමා කිරීම සඳහා වෙනත් රක්‍ෂණකරුවන්ගෙන් රක්ෂණ ඔප්පු මිලදී ගැනීමෙන් බහුවිධ රක්‍ෂණ සමාගම් අවදානම බෙදා ගැනීමයි. එවිට අවදානම පතුරුවා හැර තිබෙන බැවින් තනි රක්ෂණ සමාගමකට තනිවම හැසිරවීමට නොහැකි තරම් විශාල බරක් ඇති ගනුදෙනුකරුවන් පිළිගත හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිරක්‍ෂණය සිදු වූ විට රක්‍ෂිතයා විසින් ගෙවන වාරිකය සම්බන්ධ වන සියලුම රක්‍ෂණ සමාගම් විසින් බෙදා ගනු ලැබේ.

කවුරුන් සඳහාද

වෛකල්පිත ප්‍රතිරක්ෂණය සුලභ වශයෙන් මිලදී ගනු ලබන්නේ විශාල, අසාමාන්‍ය හෝ විනාශකාරී අවදානම් සඳහාය.අවදානම් තනි වශයෙන් ප්‍රාරක්ෂණය කිරීම සදහා අවශ්‍ය ඕනෑම සම්පතක් ප්‍රතිරක්ෂණකරු සතුව තිබිය යුතුයි.
අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන් වනුයේ :-

  •    නියමිත ප්‍රාරක්ෂණය හෝ එම පංතියේ ප්‍රතිරක්ෂණ සීමා ඉක්මවූ අවදානමක් රක්ෂකයා විසින් යොමු කරවිට, එය පවරාදෙන සමාගම වෙත අවදානම භාරගන්නා ලෙස අවසර ලබා දීමට වෛකල්පිත ප්‍රතිරක්ෂණයට හැකියාව ඇත..

  •    ගිවිසුම් ප්‍රතිරක්ෂණ ආවරණයෙදී බැහැර කිරීමක් සිදුවූ විට වෙනත් වෛකල්පිත ආවරණයක් සොයා බලා එම ඔප්පුවෙහි හෝ ඔප්පු සමූහයෙහි ඇතිවූ හිදැස සම්පූර්ණ කරනු ලැබේ.

  •    අවදානම් අවම කර ගනිමින්, වාසිදායක අනුපාතයන්හි ලාභ සමගින් කෙටිකාලීනව වෙලදපළට සම්බන්ධ වීමට ප්‍රතිරක්ෂණකයා විසින් වෛකල්පිත ප්‍රතිරක්ෂණයක් නිකුත් කල හැකිය.

  •    තමාවත්, ගිවිසුම් ප්‍රතිරක්ෂණකරුත් ආරක්ෂා කිරීමට වෛකල්පිත ප්‍රතිරක්ෂණයක් මිලදී ගැනීමට ගිවිසුම් ප්‍රතිරක්ෂණකරුට හැකියාව ඇත.

ගිවිසුම් ප්‍රතිරක්ෂණය, මෙය ප්‍රතිරක්ෂණයෙහි සුලභ ආකාරයකි. එය රක්ෂණ සමාගමේ නම්කරන ලද ක්‍රියාවක එක් කොටසක් ආවරණය කරනු ලබයි.


ප්‍රතිලාභ

මෙම ඔප්පුව මගින් තවදුරටත් කැරලි කෝලාහල, වර්ජන හා ජන කැළඹීම් මගින් සිදුවන අලාභහානි ආවරණය කරනු ලබයි.   මෙම පවරා දීමේ අරමුණ වනුයේ රක්ෂණය කරන ලද දේපළ අලාභහානියකට ඍජුව බලපාහැකි සාධක වන :

  •    මෙමගින් රක්ෂණකරුගේ ප්‍රතිරක්ෂණ ධාරිතාව වැඩි කරයි.

  •    ඒවගේම රක්ෂණකරු ව්යසනකාරී අලාභයකින් ආරක්ෂා වන අතරම, ලාභය ස්ථාවර කිරීමට ද උපකාරී වේ.

  •    ප්‍රතිරක්ෂණකරුහට සියලුම ඔප්පු පවරා දීමෙන්, රක්ෂණකරුහට දේශයෙන් පිටවීමට හෝ රක්ෂණ පෙළින් ඉවත්වීමට අවසර ලබාදීම .

  •    නව රක්ෂණ සමාගම් ආරම්භයේදී හෝ නව රක්ෂණ පෙළකට ප්‍රවේශවීමේදී ඒ සම්බන්ධව උපදෙස් ලබාදීමට ප්‍රතිරක්ෂණකරුහට හැකියාව ඇත.


" භූගෝලීය සීමාවන් ඇතුලත සිදුවන සියලුම අලාභහානි ආවරණය කරනු ලැබේ. "

අප හා සම්බන්ධ වීමට

දුරකථන : (+94 )112 026 600
විද්‍යුත් තැපැල් : deshani@nitf.lk
ෆැක්ස් : (+94) 114 700 988