මුල් පිටුව / වැඩ වර්ජන ...

වැඩ වර්ජනය, කැරලි කෝලාහල, සිවිල් කලබල සහ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් රක්ෂණාවරනය

අප රක්ෂණ ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය සීමාවන් ඇතුලත සිදුවන අවදානම් ඇතිවිමට බලපන්නාවු වර්ජන, කැරලි කෝලාහල, ජන කැළඹීම් සහ ත්‍රස්තවාදය වැනි බලපෑම් වලින් ආවරණය කරනු ලැබේ. මේ සදහා සියලුම වර්ගයේ සාමාන්‍ය රක්ෂණයන් ඇතුලත් වේ.

කවුරුන් සඳහාද

වැඩ වර්ජනය, කැරලි කෝලාහල, සිවිල් කලබල සහ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් පැන නගින අවදානම් වලට නිරාවරණය වන රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට මෙය වඩාත් අදාළ වේ. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන රක්‍ෂණ සමාගම් 17 විසින් නිකුත් කරන ලද මූලික රක්‍ෂණ ඔප්පුවල දිගුවක් ලෙස ලබා ගත හැකි අතර ඒවා SRCC සහ T අරමුදලේ සාමාජිකයන් වේ. ප්‍රතිපත්තියේ අඩංගු නියමයන්, බැහැර කිරීම්, විධිවිධාන සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව හෝ එය අනුමත කර ඇති අතර ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල විසින් තීරණය කරන ලද අනුපාතයන්ට අනුව ලබාදුන් වාරික අනුපාතයද ගෙවන බවට එකග විය යුතුයි.

ප්‍රතිලාභ

මෙම රක්ෂණ ඔප්පුව මගින් වර්ජන, හිරිහැර, ජන කැළඹීම් සහ ත්‍රස්තවාදය නිසා ඇතිවන්නාවු සියලුම අලාභහානි ආවරණය වනු ලැබේ. දේපල හානි සම්බන්ධයෙන් ඍජුව බලපා හැකි කරුණු පහත පරිදි වේ

 •    පොදු නිදහසට බාධාවක් කරන ක්‍රියාවක්, තවත් පිරිසක් සමග කිසියම් පුද්ගලයෙකු ( 5 දෙනෙකුට වැඩි ) විසින් සිදුකිරීමකදී
 •    ඕනෑම නීත්‍යනුකූල ක්‍රියාවක් ස්ථාපිත කිරිමෙහි අයිතිය වැලැක්වීමට හෝ ඒ සදහා උත්සහා කිරීමක් වැනි බාධාවක් ඇතිවූ අවස්ථාවකදී
 •    වර්ජනයක නියැලී සිටින පිරිසකගේ අසහනකාරී ක්‍රියාවක් හෝ සිර කර සිටින පුද්ගලයෙකු පැන යාමට තැත්කිරීම වැනි අවස්ථාවකදී

හිමිකම් ලබාගැනීමේ පටිපාටිය

 • 1. සියලුම හිමිකම් ක්‍රියාකාරී කමිටු රැස්වීමකදී යොමු කරනු ලැබේ. රු.500,000 අඩු සියලුම හිමිකම් එම රැස්වීමේදි අනුමත කිරිමට අයිතිය ඇත.
 • 2. අනෙකුත් සියලුම හිමිකම් (රු. 500,000 ට වැඩි ) සභාපති සමග පවත්වන තාක්ෂණික උපදේශ කමිටු රැස්වීමෙදි යොමු කරනු ලැබේ.
 • 3. සියලුම හිමිකම් තොරතුරු හා අනුමැතිය සදහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලෙහි මණ්ඩලය වෙත යොමු කරනු ලබේ.
 • 4. ඕනෑම රක්ෂණකරුවෙකුහට ගෙවීම් කල හැක නමුත් අය කරවා ගැනීම කල හැක්කේ අප අයතනයෙහි මණ්ඩලයෙ අනුමැතියෙන් පසුවය.
 • 5. මෝටර් රථ හිමිකම් සැලකීමෙන්, මෝටර් XL විධිවිධානය අනූව එක් හිමිකමක් සදහා අතිරේක හිමිකම් ප්‍රතිපූර්ණය රු. මිලියන 2.5 කි. එය වාර්ෂිකව රු. මිලියන 10 ක් වේ.
 • 6. මෝටර් හෝ මෝටර් නොවන බේරාගැනීම් සැලකිල්ලට ගෙන, රක්ෂණකරු තාමගේ මුලු බේරාගැනීම් වලින් 2.5% ක් සේවා ගාස්තු ලෙස රදවා තබාගැනීමට අනුමැතිය ඇත. ඉතිරිය අය කරගැනීමට පෙර අරමුදල වෙත බැර කරනු ලබේ.


ලියාපදිංචි රක්ෂණ ආයතන ___________

 •    සීමාසහිත එෂියන්ස් එලායන්ස් (පුද්.) සමාගම
 •    සීමාසහිත සණස රක්ෂණ සමාගම
 •    සීමාසහිත අමානා ටකාෆුල් (පුද්.) සමාගම
 •    සීමාසහිත සෙලින්කෝ රක්ෂණ (පුද්.) සමාගම
 •    ඔරියන්ට් රක්ෂණ සමාගම
 •    සීමාසහිත අවීවා එන්.ඩි.බි රක්ෂණ (පුද්.) සමාගම •    එච්.එන්.බි. ඇෂුවරන්ස් (පුද්.) සමාගම
 •    සීමාසහිත චාර්ටීස් රක්ෂණ සමාගම
 •    සීමාසහිත ජනශක්ති රක්ෂණ සමාගම
 •    එම්.බි.එස්.එල් රක්ෂණ සමාගම
 •    සීමාසහිත අලියාන්ස් රක්ෂණ (පුද්.) සමාගම
 •    සීමාසහිත යුනියන් ඇෂුවරන්ස් (පුද්.) සමාගම

 •    ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව
 •    සීමාසහිත කොන්ටිනෙන්ටල් රක්ෂණ ලංකා සමාගම
 •    සීමාසහිත පීපල්ස් රක්ෂණ සමාගම
 •    සීමාසහිත එල්.ඕ.එල්.සී රක්ෂණ සමාගම

අප හා සම්බන්ධ වීමට

දුරකථන : +94 112 026 600
විද්‍යුත් තැපැල් : deshani@nitf.lk
ෆැක්ස් : +94114700988