எங்களை பற்றி

மேலாண்மை

மேலாண்மை

இயக்குநர்கள் குழு

இயக்குநர்கள் குழு

நிறுவன விவரம்

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியம் 2006 ஆம் ஆண்டு 28 ஆம் இலக்க தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சட்டம் தே. ந. பொ . நி. ச) டின் மூலம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. பொருளாதாரத்திற்கு அதன் பங்களிப்புக்களாக மீள்காப்புறுதி, பணிப் பகிஷ்கரிப்புகள், ஊழியர் கிளர்ச்சிகள் அல்லது கலகங்கள், சிவில் யுத்தங்கள் மற்றும் பங்கரவாதம் போன்றவற்றுக்கான காப்புறுதிகள், அக்ரஹார மருத்துவக் காப்புறுதி, சுகாதாரக் காப்புறுதி, இயற்கை அனர்த்தக் காப்புறுதி மற்றும் விவசாயக் காப்புறுதி உள்ளடங்கலாக ஏனைய வகையைச் சேர்ந்த சாதாரண காப்புறுதிகளுக்கும் அவசியப்படும் நிதி ஏற்பாடுகள் வழங்கப்படுகின்றன. தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சட்டத்துக்கமைய நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அமைச்சினால் முதலில் நிர்வாகிக்கப்பட்டு வந்த காப்புறுதி நிதியத்தினால் பணிப் பகிஷ்கரிப்புகள், கிளர்ச்சிகள் அல்லது கலகங்கள், சிவில் யுத்தங்கள் மற்றும் பயங்கரவாதக் காப்புறுதியானது பின்னர் தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியம் கையகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதோடு, தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியத்திற்காக பணிப் பகிஷ்கரிப்புகள், கிளர்ச்சிகள் அல்லது கலகங்கள், சிவில் யுத்தங்கள் மற்றும் பயங்கரவாதம் போன்ற இழப்புச் சாத்தியங்களுக்கான காப்புறுதி வழங்கும் சகல காப்புறுதியுறுநர்களுக்கும் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் தவணைக் கட்டணம் தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியத்துக்கு அனுப்புதல் வேண்டும்.

எமது தொலைநோக்கு

" அனைத்து தேவையான துறைகளுக்கும் பாதுகாப்பான வலை மற்றும் பாதுகாப்பு "

எமது இலக்குகள்

  • இலங்கை வாழ் மக்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார விருத்தியில் பங்கேற்பதன் ஊடாக :
  • சமூகத்தின் எந்தவொரு வகுதியினராலும் சுமக்க இலகுவான, பயனுறுதி மிக்க, வினைத்திறன் கொண்ட மற்றும் முன்னேற்றகரமான காப்புறுதித் திட்டம்.
  • மாற்றமுறும் தேவைப்பாடுகளின் அடிப்படையில் உள்நாட்டுப் பொருளாதாரத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் உயர் அவதானங்களை தவிர்ப்பதற்கு கருத்துக்களங்கள் மற்றும் உடனடிக் கட்டளைகளை நடைமுறைப்படுத்தல்.
  • இலங்கையின் மீள்காப்புறுதிச் சந்தையில் தேவைப்பாடுகளைக் குறைத்து உள்நாட்டுப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக மேலதிக இயலளவினை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல்.

தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதியானது 2006 ஆம் ஆண்டு பொதுத்துறையினருக்கு அக்ரஹார காப்பீட்டை வழங்குவதற்கான சட்டப்பூர்வ அமைப்பாக நிறுவப்பட்டது. நாங்கள் தனித்துவமான பலன் திட்டங்களை வழங்குகிறோம் மற்றும் பொது காப்பீட்டுத் துறையின் அனைத்துப் பிரிவுகளையும் உள்ளடக்குகிறோம்.

காப்பீட்டுத் துறையில் புதிய சகாப்தத்தை உருவாக்கும் வகையில் அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் அக்ரஹார மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். எங்கள் SRCC & T நிதியின் மூலம் அனைத்து வேலைநிறுத்தம், கலவரம், சிவில் கலவரம் மற்றும் பயங்கரவாதம் ஆகியவற்றிற்கு காப்பீடு வழங்கி வருகிறோம். அனைத்து முதன்மைக் காப்புறுதி நிறுவனங்களின் 30% பொறுப்பை காப்புறுதிப் பிரிவிற்கு மாற்றுவதை கட்டாயமாக்கும் அரச சட்டத்தின் மூலம் அரசிதழ் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில் காணப்படும் ஒரே மீள்காப்புறுதி நிறுவனம் தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியம் என்பதனை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். உமது காப்புறுதி உரிமையை உரிய காலத்தில் வழங்கி சிறந்த சேவையை நிறைவேற்றித் தருவதற்கு நாம் கட்டுப்பட்டுள்ளோம். நாம் நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி வினைத்திறன் மிக்க, பயனுறுதி வாய்ந்த நிறுவனமாக தொழிற்பட்டு மக்களை முன்னேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சட்டம்

ஆங்கிலம்

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சட்டம்

சிங்களம்

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சட்டம்

தமிழ்

ஆண்டறிக்கை மற்றும் நிதியறிக்கை

நிதி அறிக்கைகள்

2021

நிதி அறிக்கைகள்

2020

தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கை

2019

தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கை

2018

தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கை

2017

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2016

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2015

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2014

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2013

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2012

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2011

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2010

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2009

ஆம் ஆண்டறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

2008 / 2007