தொடக்கம் / அலுவலக இடம்

தலைமை அலுவலக ஹாட்லைன்


அக்ரஹாரா காப்பீடு

பிரிவு
 • மேலாளர்  :  நிமாலி பெரேரா
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 026 680
  தொலைநகல்    :  +94 112 323 006
  மின்னஞ்சல்  :  nimali@nitf.lk காப்பீட்டு அதிகாரி  :  +94 702 020 224
                     :  +94 702 020 225
                       :  +94 710 553 639  
   

அக்ரஹாரா (ஓய்வு பெற்றவர்)

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர்  :  நிமேஷா சஹாபண்டு
  தொலைபேசிகள்   :  +94 112 026 668
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 715 648 500
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 113 135 102,
  தொலைநகல்  :   +94 112 338 998
  மின்னஞ்சல்  :  nime@nitf.lk
   

மோட்டார் காப்பீடு (தலைப்பு)

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர்  :  ராண்டிமா டி.எம் நிர்வகி
  தொலைபேசிகள்   :  +94 112 026 667
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 717 388 883
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 114 892 618,
  +94 716 242 242,
  +94 773 768 376,
  +94 702 020 220-1
  தொலைநகல்  :  +94 112 333 893 / +94 114 702 667
  மின்னஞ்சல்  :  randima@nitf.lk

மோட்டார் காப்பீடு (பாதுகாப்பு) & கிளை மேற்பார்வை

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர்  :  உபேக்ஷா ஏகநாயக்க
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 026 663
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 778 593 665
  தொலைநகல்  :  +94 112 431 145
  மின்னஞ்சல்  :  upeksha@nitf.lk

பொது காப்பீடு (உரிமைகோரல்)

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர்  :  ராண்டிமா டி.எம் நிர்வகி
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 026 661
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 717 388 883
  தொலைநகல்  :  +94 112 421 765
  மின்னஞ்சல்  :randima@nitf.lk

மறுகாப்பீடு/ SRCC & TR Fund

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர்  :  தேசானி நானாயக்கார
  தொலைபேசிகள்   :  +94 112 026 669
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 714 451 006
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 447 072
  தொலைநகல்  :  +94 114 700 988
  மின்னஞ்சல்  :  deshani@nitf.lk

சந்தைப்படுத்தல்

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர்  :  அனுர சமரகோன்
  தொலைபேசிகள்   :  +94 711 940 222
  தொலைநகல்  :   +94 112 323 006
  மின்னஞ்சல்  :  anura@nitf.lk  

நிர்வாக மற்றும் மனித வளங்கள்

பிரிவு
 • மேலாளர்  :  பி.ஆர்.ஏ. லசந்தா யு. குமார
  தொலைபேசிகள்   :  +94 112 026 660
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 336 525
  தொலைநகல்  :   +94 112 338 778
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 777 328 460
  மின்னஞ்சல்  :  lasantha@nitf.lk  
   

கணக்குகள்

பிரிவு
 • செயல் உதவி பொது மேலாளர்  :  தம்மிகா வீரகூன்
  தொலைபேசிகள்   :  +94 113 131 111
  தொலைநகல்  :   +94 112 338 777
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 714 285 074
  மின்னஞ்சல்  :  dammika@nitf.lk  
   

ஆராய்ச்சி மற்றும் முதலீடு பிரிவு

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர்  :  காயத்ரி சோய்சா
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 026 600
  தொலைநகல்  :   +94 112 338 778
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 713 501 504
  மின்னஞ்சல்  :  gayathris@nitf.lk
   

ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர்  :  ராஜித் குணசேகர
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 026 673
  தொலைநகல்   :   +94 112 338 778
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 718 693 448
  மின்னஞ்சல்  :  rajith@nitf.lk
   

தகவல் தொழில்நுட்பம்

பிரிவு
 • ஐடி நிர்வாக அதிகாரி  :  சதுரங்கே பெரேரா
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 026 650
  மின்னஞ்சல்  :  chathuranga@nitf.lk  
   

உள்துறை தணிக்கை

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர் :  ஏரங்கி மதநாயக்க
  உடனடி அழைப்புகள்  :  +94 112 026 674
  கையடக்க தொலைபேசிகள்  :  +94 714 452 692
  மின்னஞ்சல்  :  era@nitf.lk

சட்டங்கள்

பிரிவு
 • உதவி மேலாளர் :  லும்பினி உப்பல
  மின்னஞ்சல்  :  lumbini@nitf.lk

அக்ரஹாரா பிரிவுகள் நிறுவப்பட்ட மாவட்ட மற்றும் பிராந்திய அலுவலகங்கள்


சந்தானி,
பிரதேச செயலகம்,
அகுரேசா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (+94) 710 920 856

அமிலா மடுஷங்கா
மாவட்ட செயலகம்,,
அம்பாரா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 248

தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதி
இல்லை 514/A2/A,
மைத்ரிபால சேனநாயக்க மாவதா,
அனுராதபுரம்.
தொலைபேசிகள் : (94) 252 224 307

மெலனியா அமைதியாக இருக்கிறாள்
மாவட்ட செயலகம்,
பதுல்லா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 578 965
மின்னஞ்சல் : melani@nitf.lk

அருணி பெட்டனாயகே
பிரதேச செயலகம்,
பந்தரவேலா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 578 963
மின்னஞ்சல் : parunawilasini@gmail.com

எம். மகேஸ்வரன்
மாவட்ட செயலகம்,,
மட்டக்களப்பு.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 241

தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதி,
இல்லை 95, UPTO கட்டிடம்,
சித்தம்பலம் எ கார்ட்னர் மாவதா,
கொழும்பு 2.
தொலைபேசிகள் : (94) 112 026 600

எச்.ஒய்.ஜி. சண்டிமா
மாவட்ட செயலகம்,,
எல்பிட்டியா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (+94) 710 801 805

தக்ஷிலா நாணயக்கார
மாவட்ட செயலகம்,,
காலி.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 214
தொலைநகல் : (+94) 912 230 477
மின்னஞ்சல் : thakshila@nitf.lk

ஷாலுகா ஜனேத்ரி
மாவட்ட செயலகம்,,
கம்பாஹா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 244
மின்னஞ்சல் : shaluka@nitf.lk

சுபோத் குமாரி
பிரதேச செயலகம்,
ஹங்குரங்கேத.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 578 960
மின்னஞ்சல் : subodhap@nitf.lk

அஜந்தா வன்னியராச்சி
மேலாண்மை வளாகம்,
கண்ணோருவா சாலை,
சிரிபோபுரா,
ஹம்பாந்தோட்டா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 254
மின்னஞ்சல் : ajantha@nitf.lk

நிமல் ரஞ்சித்
பிரதேச செயலகம்,
இபலோகாமா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 710 920 858

வி. லக்சுஜன்
மாவட்ட செயலகம்,,
யாழ்ப்பாணம்.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 234

சஞ்சீவானி குமாரி
மாவட்ட செயலகம்,,
களுத்துறை.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (+94) 702 020 245

வி.எல்.ருவந்தி குமாரசிங்க
இல்லை. 879/2,
வில்லியம் கோபல்லவா மாவதா,
மேலாண்மை கண்டி.
தொலைபேசிகள் : (+94) 812 222 310 / (+94) 702 020 212
மின்னஞ்சல் : ruwa@nitf.lk

ராஜீஷா ரசாதரி
மாவட்ட செயலகம்,,
கடுவன.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 710 802 150
மின்னஞ்சல் : rajeesha@nitf.lk

சாமரா ரணசிங்க
மாவட்ட செயலகம்,,
கெகல்லே.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 211
மின்னஞ்சல் : chamara@nitf.lk

பி. பிரதீபன்
மாவட்ட செயலகம்,,
கிலினோச்சி.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 578 9620

சாமினி அபேவர்தன
மாவட்ட செயலகம்,,
குலியபிட்டி.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 710 802 009
மின்னஞ்சல் : chaminee@nitf.lk

பி.எச்.டி. ரோஹிதா நவரத்னே
பொதுச் செயலகம்,
குருநாகல்.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 233
மின்னஞ்சல் : rohitha@nitf.lk

ரேணுகா ராஜபக்ஷ
பிரதேச செயலகம்,
மேலாண்மை மகியங்கனாய.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 578 964
மின்னஞ்சல் : rwrkumuduni@gmail.com

தினேஷிகா சுபசிங்க
மாவட்ட செயலகம்,,
மஹாவா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 710 802 105
மின்னஞ்சல் : dineshika@nitf.lk

கேலம் மடுஷங்கா
மாவட்ட செயலகம்,,
மோனராகலா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 236

எல்.கே. நயன ரத்நாயக்க
மாவட்ட செயலகம்,,
மன்னார்.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 578 956

சண்டிகா
சண்டிக நுவன்,
மாத்தலே.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 578 959
மின்னஞ்சல் : chandika@nitf.lk

தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதி
தெற்கு மாகாண தலைமை அலுவலகம்,
மாவட்ட செயலகம்,,
மாதாரா.
தொலைபேசிகள் : (94) 412 233 373

வினோஜனி விஜேந்திரா
மாவட்ட செயலகம்,,
முல்லாட்டிவு.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 711 194 698

எஸ்.ஜி. ரேகா சுந்தரகேதர
மாவட்ட செயலகம்,,
நுவரா எலியா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 213
மின்னஞ்சல் : rekha@nitf.lk

எல். நலின் குமாரா
மாவட்ட செயலகம்,,
பொலோனருவா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 240

எச்.கே.ஏ. பிரியங்கிகா
மாவட்ட செயலகம்,,
ரத்னபுரா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 230
மின்னஞ்சல் : priyangi@nitf.lk

மதுகா விமலசிறி
பிரதேச சபா
ருவன்வெல்லா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 821 127
மின்னஞ்சல் : sewwandhi@nitf.lk@nitf.lk

டி.டி.என். ஹரிண்டி
பிரதேச செயலகம்,
சீதாவாகா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 246
மின்னஞ்சல் : nadu9092@gmail.com

நெலுனி தில்ஹாரா
மாவட்ட செயலகம்,,
திருகோணமலை.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 242

ஆர். வர்ஜீனியா
மாவட்ட செயலகம்,,
வவுனியா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 578 957

லசந்தி பெர்னாண்டோ
பிரதேச செயலகம்,
வெண்ணப்புவா.
கையடக்க தொலைபேசிகள் : (94) 702 020 238