>

අපගේ සේවාවන්

අපි අද්විතීය ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම ඉදිරිපත් කරන අතර සාමාන්‍ය රක්ෂණ කර්මාන්තයේ සියලුම අංශ සඳහා ආරක්ෂාව සපයන්නෙමු.මිනිසුන් සහ රජය ඵලදායී ලෙස සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නව තාක්ෂණයන් අප විසින් අනුගමනය කර ඇත.

අග්‍රහාර

“අග්‍රහාර” වෛද්‍ය රක්‍ෂණ ක්‍රමයේ අරමුණ වන්නේ රාජ්‍ය සේවකයාගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමයි

රථ වාහන

මෝටර් රථ රක්ෂණය යනු ඔවුන්ගේ මෝටර් රථ සඳහා මූල්‍ය අවදානම් කළමනාකරණය සැපයීමයි ...

සාමාන්‍ය

මෝටර් නොවන රක්ෂණය යනු සියලු වර්ගවල ගිනි, නාවික සහ විවිධ රක්ෂණ සඳහා අවදානම් කළමනාකරණය සැපයීමයි ..


SRCC & T

වැඩ වර්ජනය, කැරලි කෝලාහල, සිවිල් කලබගෑනි සහ ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් ඇති වන අවදානම සඳහා අපි රක්ෂණ ආවරණයක් සපයන්නෙමු ...

ප්‍රතිරක්ෂණය

ව්‍යසනකාරී අලාභ ඇතුළු සියලු වර්ගවල අවදානම් සඳහා ප්‍රතිරක්ෂණය ...

ක්ෂුද්‍ර

ක්ෂුද්‍ර රක්ෂණය / කෘෂිකාර්මික ණය ආරක්ෂාව ...


2022 වසරේදි සිදුකල හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා

රාජ්‍ය සේවක හිමිකම් ගෙවීම් අර්ධ රාජ්‍ය සේවක හිමිකම් ගෙවීම් විශ්‍රාමික හිමිකම් ගෙවීම්

රාජ්‍ය සේවකයින් සදහා සිදුකල හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

හිමිකම් ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.) මුළු වටිනාකම %
Pvt. hospital admission 16,179 1,284,114,541 30.6%
Gov. hospital admission 34,725 491,226,814 11.7%
Heart surgery 622 447,326,835 10.7%
Child birth 11,600 432,662,546 10.3%
Covid 19 28,686 651,287,384 15.5%
Death 1,915 550,034,550 13.1%
Spectacle 33,585 153,435,955 3.7%
Cancer 1,313 105,334,288 2.5%
Brain Surgery 19 21,562,129 0.5%
Kidney 64 22,718,630 0.5%
Other 160 29,938,535 0.7%
Total 128,868 4,189,642,207 100.0%
ප්‍රස්ථාර සටහන

අර්ධ රාජ්‍ය හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ප්‍රතිලාභ ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.) මුළු වටිනාකම %
Pvt. hospital admission 1,845 161,630,272 47.1%
Gov. hospital admission 1,608 20,162,253 5.9%
Heart surgery 72 55,491,685 16.2%
Child birth 571 30,423,707 8.9%
COVID 19 536 9,007,900 2.6%
Death 142 56,194,994 16.4%
Cancer 69 6,509,179 1.9%
Other 56 3,459,000 1.0%
Total 4,899 342,878,990 100.0%
ප්‍රස්ථාර සටහන

විශ්‍රාමිකයන් සදහා හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ප්‍රතිලාභ ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.) මුළු වටිනාකම %
Pvt. hospital admission 1,738 73,104,791 34.5%
Gov. hospital admission 923 4,741,527 2.2%
Heart surgery 183 83,958,295 39.6%
Death 301 40,050,000 18.9%
Cancer 121 9,321,167 4.4%
Other 7 831,450 0.4%
Total 3,273 212,007,230 100.0%
ප්‍රස්ථාර සටහන


2021 වසර තුල සිදුකල අග්‍රහාර හිමිකම් ගෙවීම්

රාජ්‍ය සේවකයින් සහ විශ්‍රාමකයින් සදහා 2021 වසරේදී 236,832 හිමිකම් ගෙවීම් සිදු කර ඇත .
වන්දි වටිනාකම රුපියල් බිලියන 6.36 කි.

රාජ්‍ය සේවක හිමිකම් ගෙවීම් අර්ධ රාජ්‍ය සේවක හිමිකම් ගෙවීම් විශ්‍රාමික හිමිකම් ගෙවීම්

රාජ්‍ය සේවකයින් සදහා සිදුකල හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

හිමිකම් ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.)
Private hospital admission 25,263 1,889,871,146
Government hospital admission 61,441 813,975,690
Heart surgery 1,216 819,316,944
Child birth 21,506 660,201,309
Covid 19 16,014 328,883,552
Death 1,974 582,900,725
Spectacle 56,456 248,135,545
Cancer 1,998 140,571,053
Brain Surgery 46 46,564,606
Kidney 176 43,209,330
Other 137 32,659,321
Total 186,227 5,606,289,221

ප්‍රස්ථාර සටහන

අර්ධ රාජ්‍ය හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ප්‍රතිලාභ ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.)
Private hospital admission 2,641 221,471,628
Government hospital admission 3,687 58,211,885
Heart surgery 112 77,539,962
Child birth 988 52,306,997
COVID 19 26 505,000
Death 147 50,100,000
Cancer 97 10,088,391
Other 105 5,952,050
Total 7,803 476,175,913

ප්‍රස්ථාර සටහන

විශ්‍රාමිකයන් සදහා හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ප්‍රතිලාභ ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.)
Private hospital admission 1,952 87,667,011
Government hospital admission 1,401 6,968,629
Heart surgery 276 127,383,952
Death 391 45,637,500
Cancer 252 12,924,034
Other 10 1,223,350
Total 4,282 281,801,476

ප්‍රස්ථාර සටහන