අපගේ සේවාවන්

අපි අද්විතීය ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම ඉදිරිපත් කරන අතර සාමාන්‍ය රක්ෂණ කර්මාන්තයේ සියලුම අංශ සඳහා ආරක්ෂාව සපයන්නෙමු.මිනිසුන් සහ රජය ඵලදායී ලෙස සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නව තාක්ෂණයන් අප විසින් අනුගමනය කර ඇත.

අග්‍රහාර

“අග්‍රහාර” වෛද්‍ය රක්‍ෂණ ක්‍රමයේ අරමුණ වන්නේ රාජ්‍ය සේවකයාගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමයි ...

රථ වාහන

මෝටර් රථ රක්ෂණය යනු ඔවුන්ගේ මෝටර් රථ සඳහා මූල්‍ය අවදානම් කළමනාකරණය සැපයීමයි ...

සාමාන්‍ය

මෝටර් නොවන රක්ෂණය යනු සියලු වර්ගවල ගිනි, නාවික සහ විවිධ රක්ෂණ සඳහා අවදානම් කළමනාකරණය සැපයීමයි ...


SRCC & T

වැඩ වර්ජනය, කැරලි කෝලාහල, සිවිල් කලබගෑනි සහ ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් ඇති වන අවදානම සඳහා අපි රක්ෂණ ආවරණයක් සපයන්නෙමු ...

ප්‍රතිරක්ෂණය

ව්‍යසනකාරී අලාභ ඇතුළු සියලු වර්ගවල අවදානම් සඳහා ප්‍රතිරක්ෂණය ...

ක්ෂුද්‍ර

ක්ෂුද්‍ර රක්ෂණය / කෘෂිකාර්මික ණය ආරක්ෂාව ...


2022 වර්ෂයේදී සිදුකල හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා

රාජ්‍ය සේවක හිමිකම් ගෙවීම් අර්ධ රාජ්‍ය සේවක හිමිකම් ගෙවීම් විශ්‍රාමික හිමිකම් ගෙවීම්

රාජ්‍ය සේවකයින් සදහා සිදුකල හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

හිමිකම් වර්ගය ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.) මුළු වටිනාකම %
Private hospital admission 5,323 421,958,906 23.9%
Government hospital admission 12,529 198,810,066 11.2%
Heart surgery 220 152,536,357 8.6%
Child birth 3,725 145,141,750 8.2%
Covid 19 23,049 525,061,772 29.7%
Death 717 218,642,800 12.4%
Spectacle 7,898 35,956,685 2.0%
Cancer 376 33,820,111 1.9%
Brain Surgery 6 7,000,000 0.4%
Kidney 21 13,144,146 0.7%
Other 72 16,005,495 0.9%
Total 53,936 1,768,078,088 100.0%
ප්‍රස්ථාර සටහන

අර්ධ රාජ්‍ය හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ප්‍රතිලාභ වර්ගය ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.) මුළු වටිනාකම %
Private hospital admission 909 78913715 49.8%
Government hospital admission 814 10,517,984 6.6%
Heart surgery 26 19,547,823 12.3%
Child birth 287 15,010,327 9.5%
COVID 19 358 6,482,500 4.1%
Death 50 21,800,000 13.8%
Cancer 35 3,837,474 2.4%
Other 32 2,315,889 1.5%
Total 2,511 158,425,712 100.0%
ප්‍රස්ථාර සටහන

විශ්‍රාමිකයන් සදහා හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ප්‍රතිලාභ වර්ගය ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.) මුළු වටිනාකම %
Private hospital admission 639 26,284,037 34.9%
Government hospital admission 344 1,776,110 2.4%
Heart surgery 68 30,000,656 39.8%
Death 86 12,600,000 16.7%
Cancer 56 4,094,543 5.4%
Other 4 566,000 0.8%
Total 1,197 75,321,346 100.0%
ප්‍රස්ථාර සටහන


2021 වර්ෂය තුල සිදුකල අග්‍රහාර හිමිකම් ගෙවීම්

රාජ්‍ය සේවකයින් සහ විශ්‍රාමකයින් සදහා 2021 වර්ෂයේදී 236,832 හිමිකම් ගෙවීම් සිදු කර ඇත .
වන්දි වටිනාකම රුපියල් බිලියන 6.36 කි.

රාජ්‍ය සේවක හිමිකම් ගෙවීම් අර්ධ රාජ්‍ය සේවක හිමිකම් ගෙවීම් විශ්‍රාමික හිමිකම් ගෙවීම්

රාජ්‍ය සේවකයින් සදහා සිදුකල හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

හිමිකම් වර්ගය ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.)
Private hospital admission 25,263 1,889,871,146
Government hospital admission 61,441 813,975,690
Heart surgery 1,216 819,316,944
Child birth 21,506 660,201,309
Covid 19 16,014 328,883,552
Death 1,974 582,900,725
Spectacle 56,456 248,135,545
Cancer 1,998 140,571,053
Brain Surgery 46 46,564,606
Kidney 176 43,209,330
Other 137 32,659,321
Total 186,227 5,606,289,221

ප්‍රස්ථාර සටහන

අර්ධ රාජ්‍ය හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ප්‍රතිලාභ වර්ගය ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.)
Private hospital admission 2,641 221,471,628
Government hospital admission 3,687 58,211,885
Heart surgery 112 77,539,962
Child birth 988 52,306,997
COVID 19 26 505,000
Death 147 50,100,000
Cancer 97 10,088,391
Other 105 5,952,050
Total 7,803 476,175,913

ප්‍රස්ථාර සටහන

විශ්‍රාමිකයන් සදහා හිමිකම් ගෙවීම් සාරාංශය

ප්‍රතිලාභ වර්ගය ගෙවා අවසන් හිමිකම් ප්‍රමානය මුළු වටිනාකම (රු.)
Private hospital admission 1,952 87,667,011
Government hospital admission 1,401 6,968,629
Heart surgery 276 127,383,952
Death 391 45,637,500
Cancer 252 12,924,034
Other 10 1,223,350
Total 4,282 281,801,476

ප්‍රස්ථාර සටහන