අපගේ සේවාවන්

අපි අද්විතීය ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම ඉදිරිපත් කරන අතර සාමාන්‍ය රක්ෂණ කර්මාන්තයේ සියලුම අංශ සඳහා ආරක්ෂාව සපයන්නෙමු.මිනිසුන් සහ රජය ඵලදායී ලෙස සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නව තාක්ෂණයන් අප විසින් අනුගමනය කර ඇත.

අග්‍රහාර

“අග්‍රහාර” වෛද්‍ය රක්‍ෂණ ක්‍රමය යනු රාජ්‍ය සේවකයාගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමයි ...

රථ වාහන

මෝටර් රථ රක්ෂණය යනු ඔවුන්ගේ මෝටර් රථ සඳහා මූල්‍ය අවදානම් කළමනාකරණය සැපයීමයි ...

සාමාන්‍ය

මෝටර් නොවන රක්ෂණය යනු සියලු වර්ගවල ගිනි, නාවික සහ විවිධ රක්ෂණ සඳහා අවදානම් කළමනාකරණය සැපයීමයි ...


SRCC & T

වැඩ වර්ජනය, කැරලි කෝලාහල, සිවිල් කැලඹීම් සහ ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් ඇති වන අවදානම සඳහා අපි රක්ෂණ ආවරණයක් සපයන්නෙමු ...

ප්‍රතිරක්ෂණය

ව්‍යසනකාරී අලාභ ඇතුළු සියලු වර්ගවල අවදානම් සඳහා ප්‍රතිරක්ෂණය ...

ක්ෂුද්‍ර

ක්ෂුද්‍ර රක්ෂණය / කෘෂිකාර්මික ණය ආරක්ෂාව ...